Pågående projekt

Efter att styrelsen har beslutat att anta en projektansökan tillsätter kansliet en referensgrupp som följer arbetet med den aktuella studien. Ordförande i referensgruppen är en ledamot från styrelsen.

Nedan finns en förteckning över de projekt som nu pågår.

 

 • Integration och arbetsmarknad i ett urval europeiska länder

  Studien undersöker likheter och skillnader i integrations- och arbetsmarknadspolitik mellan Sverige och andra länder i samma situation.

 • Ekonomiska drivkrafter att arbeta för nyanlända

  Syftet med projektet är att beskriva hur ersättningen från de offentliga trygghetssystemen skapar olika incitament till arbete för olika grupper av nyanlända.

 • EU och offentlighetsprincipen

  Rapporten syftar till att studera hur den svenska offentlighetsprincipen har påverkat - och påverkats av - EU-samarbetet.

 • Detaljstudie av integration över tid för olika grupper av flyktingar

  Syftet med projektet är att skapa bättre underlag för prognoser över nyanländas framtida arbetsmarknadsutfall och identifiera vilka faktorer som påverkar detta.

 • Boxmodell för kapitalinkomst- och bostadsbeskattning

  Syftet med projektet är att beskriva förutsättningar och effekter av att införa en enhetlig kapitalinkomst- och bostadsbeskattning av s.k. boxmodell i Sverige.

 • Arbetsgivaravgifter och höga ingångslöner

  Rapporten syftar till att klarlägga vilka kostnadssänkande åtgärder som mest effektivt ökar efterfrågan på ung arbetskraft.

 • Jämlika pensioner

  Rapporten ska belysa könsskillnader i pensionsinkomster som följer av pensionssystemets utformning.

 • Skolresultat och bakgrund

  Projektet studerar skillnader i skolresultat för elever med olika bakgrund i syfte att förbättra möjligheterna för elever som möter särskilda svårigheter.

 • Lönediskriminering på arbetsmarknaden

  Rapporten syftar till att på olika sätt belysa frågan om det finns lönediskriminering mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden.