Att skriva till ESO

En ESO-rapports syfte
Rapporter som ges ut i ESO:s skriftserie ska ha hög relevans för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Det kan bl.a handla om möjligheterna att säkerställa finansieringen av offentliga verksamheter (t.ex. genom ett ökat arbetskraftsdeltagande), om det offentliga åtagandets omfattning eller om effektivitet, produktivitet och kvalitet i offentligt finansierad verksamhet. Rapporterna ska stimulera samhällsdebatten inom policyrelevanta områden, vilket innebär att det också ställs särskilda krav på skribenternas förmåga att presentera kvalificerat analysarbete på ett lättillgängligt och korrekt sätt. Målsättningen med en ESO-rapport är inte att flytta fram forskningsfronten, utan att ta forskningsfronten till politiken.

Ämnen för en ESO-rapport
Förslag som leder fram till ESO-rapporter kan komma från vitt skilda håll. ESO:s sammansättning och arbetssätt ger en mängd olika kontaktytor och det finns inga begränsningar i möjligheterna att inkomma med förslag på studieområden eller konkreta studier till ESO.

Arbetet med en ESO-rapport inleds i normalfallet med att styrelsen uppmärksammar en viss fråga eller ett visst studieområde och ger kansliet i uppdrag att återkomma med förslag till projektplan och uppdragstagare inom området. Det förekommer också att styrelsen behandlar spontant inskickade projektförslag (vilka då skickas till (fi.eso.kontakt@regeringskansliet.se).
För anvisningar till projektförslag läs här.

Projektplan och projektbeskrivning
Styrelsens slutliga ställningstagande till om en viss studie ska genomföras utgår alltid från en projektplan som innehåller en projektbeskrivning, en detaljerad kostnadsberäkning och en tidsplan för rapportens färdigställande. När styrelsen tagit ställning för en studie tecknas ett kontrakt mellan ESO och uppdragstagaren med utgångspunkt i projektplanen.

Referensgrupp
I samband med detta inrättas också en referensgrupp med sakkunniga inom det aktuella området. Gruppens uppgift är att följa arbetet med rapporten och bidra med synpunkter som höjer dess kvalitet. Referensgruppen leds av en styrelseledamot från ESO. Vid behov kan också en extern referent tillkallas för s.k. referee-granskning i anslutning till referensgruppens arbete. I normalfallet utbetalas ett mindre standardiserat arvode för referensgruppens deltagare. Referensgruppens ordförande kan även arrangera seminariebehandling av en blivande rapport vid en vetenskaplig institution, vars forskningsområde överensstämmer med rapportens innehåll.

Publicering
När ett slutligt utkast till rapport finns färdigt, tar styrelsen ställning till om rapporten kan ges ut i ESO:s skriftserie och därmed också publiceras på denna webbplats. När rapporten ges ut i skriftserien har ESO rätt att fritt använda materialet internt och externt. I samband med en rapports publicering anordnar ESO i många fall ett externt seminarium, som vanligtvis även går att följa från denna webbplats.

Om rapporten inte bedöms vara av tillräckligt god kvalitet för skriftserien, får författaren fritt disponera materialet. Det bör framhållas att ESO:s ställningstagande i denna del främst avser rapportens kvalitet. De åsikter och ställningstagande som framförs i en ESO-rapport är alltid författarens ansvar. ESO:s rapporter författas i normalfallet på svenska. I de fall en rapport ges ut på annat språk, skrivs en utförlig sammanfattning på svenska.

Ersättning till författare och kontraktsformer
En ESO-rapport innebär typiskt sett heltidsarbete för en författare i tre-fyra månader. Den ersättning som ges till externa författare varierar. Här vägs flera faktorer samman – t.ex. författarens kvalifikationer och organisatoriska hemvist, det merarbete som uppdraget innebär för författaren och studieområdets angelägenhetsgrad. ESO ersätter även inköp av data som kan krävas för att studien ska kunna genomföras. I särskilda fall kan även en begränsad ersättning utges för framtagandet av en projektplan.

I samband med att styrelsen fattar beslut om att en studie ska finansieras tar kansliet ställning till vilken uppdragsform som är mest ändamålsenlig i det enskilda fallet. De närmare formerna för ett uppdrag från ESO kan därför variera, bl.a. beroende på författarens organisatoriska hemvist. Det kan t.ex. förekomma att en författare tillfälligt förordnas som expert vid kansliet, om en tidsbegränsad anställning bedöms vara mer ändamålsenlig än ett kontrakt med en extern författare.