ESO:s uppdrag

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) består av åtta ledamöter som bistås av ett kansli. Formellt är ESO organiserat som en kommitté vid Finansdepartementet. Expertgruppens uppdrag och mandat ges av dess direktiv (dir. 2007:46).

ESO:s uppdrag är att självständigt bidra till att bredda och fördjupa underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Det sker i en form där aktuell forskning och oberoende kan förenas med närhet till det politiska beslutsfattandet. Målsättningen med en ESO-rapport är inte att flytta fram forskningsfronten, utan att ta forskningsfronten till politiken. Uppgiften fullföljs framför allt genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra studier som ges ut i ESO:s skriftserie och publiceras på expertgruppens hemsida. Debatten stimuleras också genom att ESO anordnar seminarier och konferenser.

Ett utmärkande drag i ESO:s arbete är oberoende. Det är en konsekvens av att verksamheten bedrivs självständigt i förhållande till politiska hänsynstaganden. ESO:s direktiv är allmänt hållna för att ge styrelsen stort utrymme att själv avgöra vad som ska belysas. Direktiven understryker att arbetet ska bedrivas självständigt. Samtidigt ansvarar kontrakterade skribenter själva för de slutsatser som dras i ESO:s rapporter.