Om ESO

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) syftar till att ge underlag för samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut. ESO genomför aktuella studier genom att identifiera viktiga frågor i samhällsdebatten och hålla ett öga på samhällsutvecklingen. Studierna är politiskt oberoende och deras kvalitet säkerställs genom väl underbyggd forskning samt en omfattande granskning. ESO utgör därmed även en plattform för möten mellan politik och forskning.

ESO är en självständig kommitté under Finansdepartementet. Arbetet leds av ordförande Karolina Ekholm. I övrigt består ESO av ledamöter med kunskaper från olika samhällsvetenskapliga discipliner och offentlig förvaltning. Till styrelsen är också tre experter knutna. De deltar i styrelsens möten men inte i dess beslut.

Styrelsen är ansvarig för verksamheten och anger riktlinjerna för arbetet. Detta innebär bl.a. att styrelsen prioriterar mellan studieområden, beslutar vilka studier som ska genomföras och vilka studier som ska ges ut i ESO:s löpande skriftserie.

De enskilda medlemmarna är i hög grad aktiva i styrelsens arbete, vilket bl.a. kommer till uttryck i att de föreslår studieområden, fungerar som kontaktpersoner för enskilda studier och leder referensgruppsmöten för pågående projekt. Styrelsen kan i enskilda frågor delegera sin beslutskompetens till kansliet.

Kansliet svarar för det löpande arbetet och utgörs av kanslichef, utredningssekreterare och kanslisekreterare. Kansliet medverkar i arbetet med att engagera författare och skriva rapporter. Kansliet tar också fram förslag till studieområden och medverkar i upprättandet av projektplaner inför styrelsens beslut.