Pågående projekt

Efter att styrelsen har beslutat att anta en projektansökan tillsätter kansliet en referensgrupp som följer arbetet med den aktuella studien. En ledamot i styrelsen är ordförande i referensgruppen. För publicering av en rapport krävs ytterligare ett beslut av styrelsen där rapporten godkänns.

Nedan finns en förteckning över de projekt som nu pågår. För mer information kontakta kansliet.

 

 • Har de ökade elpriserna lett till omotiverade höjningar av priset på fjärrvärme?

  Syftet är att beskriva marknaden för fjärrvärme och undersöka hur fjärrvärmepriserna varierar med elpriserna, samt visa hur fjärrvärme regleras utomlands.

 • Ekonomiska effekter av utländska uppköp av svenska företag

  Rapporten ska öka kunskapen om effekterna av utländska uppköp av svenska företag, både vad gäller effekter för företagen själva och för de anställda.

 • Acceptans för klimat- och miljöpolitiska styrmedel

  Projektet syftar till att undersöka hur politiska åtgärder på miljöområdet bör utformas och genomföras för att vinna allmänhetens acceptans.

 • Fattigdom bland barn till invandrare

  Syftet är att belysa den långsiktiga utvecklingen av barnfattigdom bland invandrarbarn i Sverige samt analysera skillnader mellan grupper.

 • Den svaga svenska kronan

  Rapporten syftar till att kartlägga möjliga orsaker till den svenska kronans försvagning och utreda dess betydelse för den svenska ekonomin.

 • Myndigheters remissvar

  Syftet med projektet är att undersöka hur myndigheter arbetar med remisser och om arbetet kan effektiviseras och bli mer ändamålsenligt.

 • Politiserade kommunchefer?

  Syftet är att kartlägga politiskt betingad omsättning av direktörer i svenska kommuner samt att diskutera konsekvenser av politisering.

 • Artificiell intelligens i offentlig sektor: möjligheter och hinder

  Rapporten ska utreda hur AI hittills använts och i framtiden kan användas i offentlig sektor samt hur denna utveckling kan påverka behovet av arbetskraft.

 • Sambandet mellan segregation och brottslighet

  Rapporten syftar till att dokumentera brottsutvecklingen i Sverige på lokal nivå och studera sambandet mellan boendesegregation och brottslighet.

 • Boendemiljöns betydelse för intergenerationell integration

  I projektet analyseras hur lokala arbetsmarknader, grannskap och flyttbeteende påverkar arbetsmarknadsintegrationen hos invandrares barn.