Pågående projekt

Efter att styrelsen har beslutat att anta en projektansökan tillsätter kansliet en referensgrupp som följer arbetet med den aktuella studien. Ordförande i referensgruppen är en ledamot från styrelsen.

Nedan finns en förteckning över de projekt som nu pågår.

 

 • Transporter, klimat och politik

  Syftet med projektet är att analysera mål och medel inom transportsektorns klimatpolitik, med fokus på hur befintliga styrmedel bidrar till måluppfyllnaden.

 • Försvarets materielförsörjning

  Rapporten ska analysera den svenska Försvarsmaktens materielförsörjning och belysa hur anskaffningen kan effektiviseras.

 • Svenska skatter och EU-rätten

  Rapporten studerar de institutionella förhållanden som påverkar Sveriges möjligheter att utforma det egna skattesystemet, bl.a. avseende EU:s statsstödsregler.

 • Antologi om skolans likvärdighet

  Syftet med projektet är att utifrån olika discipliner belysa åtgärder för att öka likvärdigheten i svensk skola.

 • Sjukhusstrukturen i Europa – lärdomar för Sverige

  Rapporten jämför europeiska länder för att försöka förklara skillnader i resultat i termer av kvalitet, tillgänglighet och effektivitet inom sjukhussektorn.

 • Problemorienterat polisarbete

  Genom att undersöka hur polisen arbetar problemorienterat syftar projektet till att skapa underlag för förbättrad effektivitet och målstyrning.

 • Reformerad inkomstbeskattning

  Syftet med projektet är att analysera och föreslå förbättringar av beskattningen av arbetsinkomster i Sverige i ljuset av optimal beskattningsteori.

 • Sociala investeringar

  Rapporten ska studera potentialen för långsiktiga kommunala insatser för att förebygga sociala problem som utanförskap, arbetslöshet och psykisk ohälsa.

 • Ekonomiska styrmedel för tobak, alkohol och spel

  I projektet diskuteras hur de ekonomiska styrmedlen för tobak, alkohol och spel bör utformas för att effektivisera folkhälsoarbetet.