Pågående projekt

Efter att styrelsen har beslutat att anta en projektansökan tillsätter kansliet en referensgrupp som följer arbetet med den aktuella studien. En ledamot i styrelsen är ordförande i referensgruppen.

Nedan finns en förteckning över de projekt som nu pågår. För mer information kontakta kansliet.

 

 • Samspelet mellan finans- och penningpolitik vid ekonomiska kriser

  Syftet med rapporten är att identifiera målkonflikter och synergier i den svenska finans- och penningpolitiken.

 • Återfall, utslussning och eftervård i den slutna ungdomsvården

  Syftet är att hitta faktorer som är förknippade med högre respektive lägre återfall i brott med målet att utveckla metoder för att minska risken för återfall.

 • Socialförsäkringar och välfärdssystem

  Rapporten ska ge en samlad översikt av de svenska socialförsäkringarna och välfärdssystemen, deras ändamålsenlighet och eventuella målkonflikter.

 • Könssegregering i utbildningsval och yrke i Sverige under ett halvt sekel

  Rapporten ska beskriva och analysera könssegregeringens utveckling samt politik och åtgärder för att bryta den.

 • Sysselsättningsgapet mellan utrikes födda kvinnor och män i Sverige

  Rapporten syftar till att undersöka orsaker till att det tar längre tid för utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män att komma ut i arbetslivet.

 • Övergångar på arbetsmarknaden

  Rapporten studerar svensk arbetsmarknadsetablering genom att kartlägga individers övergångar från olika arbetsmarknadssituationer över tid.