Pågående projekt

Efter att styrelsen har beslutat att anta en projektansökan tillsätter kansliet en referensgrupp som följer arbetet med den aktuella studien. En ledamot i styrelsen är ordförande i referensgruppen.

Nedan finns en förteckning över de projekt som nu pågår. För mer information kontakta kansliet.

 

 • Kriminalisering av narkotikabruk – vad säger forskningen?

  Rapporten syftar till att ge en kunskapsöversikt för att beskriva och analysera en hörnsten i svensk narkotikapolitik – kriminaliseringen av eget bruk.

 • Sambandet mellan segregation och brottslighet

  Rapporten syftar till att dokumentera brottsutvecklingen i Sverige på lokal nivå och studera sambandet mellan boendesegregation och brottslighet.

 • Antologi om forskningspolitiken

  I relativt korta, personliga reflektioner och välgrundade akademiska inlägg, vill ESO bidra med kunskap till nästa forskningspolitiska proposition.

 • Temperaturhöjning i klimatpolitiken publiceras onsdag 7 juni kl. 7.00.

  Rapporten syftar till att undersöka hur Sverige bäst kan ta vara på de nya förutsättningarna och på vilka områden nationella åtgärder kan göra störst skillnad.

 • Självcensur i Sverige – var, vem och varför?

  Syftet är att analysera hur individuella och kontextuella faktorer som t.ex. familj, jobb och sociala medier påverkar omfattningen av självcensur hos svenskar.

 • Utländsk bakgrund och utbildningskarriär

  I rapporten studeras skolprestationer och utbildningsval hos de som växer upp i Sverige med utländsk bakgrund.

 • Boendemiljöns betydelse för intergenerationell integration

  I projektet analyseras hur lokala arbetsmarknader, grannskap och flyttbeteende påverkar arbetsmarknadsintegrationen hos invandrares barn.

 • Återfall, utslussning och eftervård i den slutna ungdomsvården

  Syftet är att hitta faktorer som är förknippade med högre respektive lägre återfall i brott med målet att utveckla metoder för att minska risken för återfall.