Pågående projekt

Efter att styrelsen har beslutat att anta en projektansökan tillsätter kansliet en referensgrupp som följer arbetet med den aktuella studien. Ordförande i referensgruppen är en ledamot från styrelsen.

Nedan finns en förteckning över de projekt som nu pågår.

 

 • Antologi om skolans likvärdighet

  Syftet med projektet är att utifrån olika discipliner belysa åtgärder för att öka likvärdigheten i svensk skola.

 • Sjukhusstrukturen i Europa – lärdomar för Sverige

  Rapporten jämför europeiska länder för att försöka förklara skillnader i resultat i termer av kvalitet, tillgänglighet och effektivitet inom sjukhussektorn.

 • Problemorienterat polisarbete

  Genom att undersöka hur polisen arbetar problemorienterat syftar projektet till att skapa underlag för förbättrad effektivitet och målstyrning.

 • Reformerad inkomstbeskattning

  Syftet med projektet är att analysera och föreslå förbättringar av beskattningen av arbetsinkomster i Sverige i ljuset av optimal beskattningsteori.

 • Förutsättningar för individcentrerade data i vård och omsorg

  Rapporten analyserar de juridiska förutsättningarna för individcentrerade data för effektivare sjukvård i Sverige, givet EU:s nya dataskyddsförordning.

 • Sociala investeringar

  Rapporten ska studera potentialen för långsiktiga kommunala insatser för att förebygga sociala problem som utanförskap, arbetslöshet och psykisk ohälsa.

 • Digitalisering av sjukvård

  Genom lärdomar från andra länder syftar rapporten till att kartlägga möjliga samhällseffekter av digitalisering av sjukvård och rehabilitering i Sverige.

 • Samhällsekonomiska konsekvensanalyser för bättre beslutsunderlag

  Syftet med rapporten är att belysa problem och föreslå åtgärder som kan förbättra arbetet med svenska konsekvensanalyser vid regelgivning m.m.

 • Ekonomiska styrmedel för tobak, alkohol och spel

  I projektet diskuteras hur de ekonomiska styrmedlen för tobak, alkohol och spel bör utformas för att effektivisera folkhälsoarbetet.

 • Kostnadseffektiva åtgärder för levande skogar

  Syftet med projektet är att analysera hur skogspolitiken kan förändras, för att nå miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” på ett mer kostnadseffektivt sätt.

 • Detaljstudie av integration över tid för olika grupper av flyktingar

  Syftet med projektet är att skapa bättre underlag för prognoser över nyanländas framtida arbetsmarknadsutfall och identifiera vilka faktorer som påverkar detta.