Pågående projekt

Efter att styrelsen har beslutat att anta en projektansökan tillsätter kansliet en referensgrupp som följer arbetet med den aktuella studien. En ledamot i styrelsen är ordförande i referensgruppen.

Nedan finns en förteckning över de projekt som nu pågår. För mer information kontakta kansliet.

 

 • Arvsbeskattning

  Rapportens syfte är att sammanställa forskningen om arvs- och gåvobeskattningen, samt att analysera dessas möjligheter och begränsningar i en svensk kontext.

 • Myndigheters informations- och kommunikationsverksamhet

  Rapporten syftar till att undersöka omfattningen och utvecklingen av myndigheters interna och externa informations- och kommunikation verksamhet.

 • Strukturomvandling vid ekonomiska chocker

  Rapporten ska ge en översikt av hur kriser påverkar jobb- och produktivitetsdynamiken i näringslivet och diskutera åtgärder som kan underlätta omställningen.

 • Sysselsättningsgapet mellan utrikes födda kvinnor och män i Sverige

  Rapporten syftar till att undersöka orsaker till att det tar längre tid för utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män att komma ut i arbetslivet.

 • Evidensbaserad politik

  Syftet med rapporten är att undersöka under vilka omständigheter randomiserade experiment kan användas som underlag för politiska beslut.

 • Kommunal avtalssamverkan

  Rapporten syftar till att undersöka och förtydliga kommuners rättsliga möjligheter att samverka, särskilt med avseende på reglerna för upphandling.

 • En skattereform för 2020-talet

  Syftet med rapporten är att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ta fram ett övergripande förslag till en ny svensk skattereform.

 • Övergångar på arbetsmarknaden

  Rapporten studerar svensk arbetsmarknadsetablering genom att kartlägga individers övergångar från olika arbetsmarknadssituationer över tid.