Pågående projekt

Efter att styrelsen har beslutat att anta en projektansökan tillsätter kansliet en referensgrupp som följer arbetet med den aktuella studien. En ledamot i styrelsen är ordförande i referensgruppen.

Nedan finns en förteckning över de projekt som nu pågår. För mer information kontakta kansliet.

 

 • Nya regelverk på elmarknaden

  Syftet är att undersöka om det behövs nya regelverk på elmarknaden särskilt m.a.p. nätverksamhet, till följd av ökad vindkraft och nya mönster i elkonsumtionen.

 • En skattereform för 2020-talet

  Syftet med rapporten är att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ta fram ett övergripande förslag till en ny svensk skattereform.

 • Högskolans digitalisering

  Utifrån en analys av svenska lärosätens digitalisering tar rapporten fram underlag för att effektivt utnyttja digitaliseringens möjligheter.

 • Effektivare kommunal kostnadsutjämning

  Syftet är att undersöka om hänsyn till kommuners effektivitet, givet strukturella förutsättningar, kan förbättra det kommunala kostnadsutjämningssystemet.

 • Övergångar på arbetsmarknaden

  Rapporten studerar svensk arbetsmarknadsetablering genom att kartlägga individers övergångar från olika arbetsmarknadssituationer över tid.

 • Reformerad lärarutbildning

  Rapporten syftar till att ta fram underlag och belysa åtgärder för en förbättrad svensk lärarutbildning med exempel från andra länder.

 • Hur bör sysselsättningsmål formuleras?

  I rapporten analyseras olika sysselsättningsmål med syfte att redogöra för dess för- och nackdelar och dess konsekvenser för den ekonomiska politiken.

 • Försvarets materielförsörjning

  Rapporten ska analysera den svenska Försvarsmaktens materielförsörjning och belysa hur anskaffningen kan effektiviseras.

 • Sjukhusstrukturen i Europa – lärdomar för Sverige

  Rapporten jämför europeiska länder för att försöka förklara skillnader i resultat i termer av kvalitet, tillgänglighet och effektivitet inom sjukhussektorn.

 • Sociala investeringar

  Rapporten ska studera potentialen för långsiktiga kommunala insatser för att förebygga sociala problem som utanförskap, arbetslöshet och psykisk ohälsa.