Bättre kvalitetsinformation centralt för hälso- och sjukvård i privat regi

Andelen offentligt finansierade hälso- och sjukvårdstjänster som utförs i privat regi har ökat tydligt under de senaste årtiondena. En viktig förutsättning för att upphandling av vårdtjänster och vårdval ska fungera är att det finns tillförlitlig information om kvaliteten i de tjänster som erbjuds.

I rapporten diskuteras villkoren för hälso- och sjukvård i privat och offentlig regi. Analysen bygger på en undersökning av hur specifika egenskaper hos olika vårdtjänster tillsammans med institutionella faktorer påverkar förutsättningarna för alternativa driftsformer.

Författarnas huvudsakliga slutsats är privatiseringsmönstren i svensk hälso- och sjukvård relativt väl följer rekommendationerna från forskningen. Såväl landsting som patienter behöver dock betydligt bättre information om kvaliteten i den vård som olika vårdgivare erbjuder.

I rapporten föreslås konkreta åtgärder för att förbättra informationen:

  • Inför ett ackrediteringssystem som ger standardiserad och jämförbar information om olika vårdgivares hälso- och sjukvårdstjänster.
  • Inför en skyldighet för primärvården att informera och vägleda patienter i valet av specialistvård. Detta skulle underlättas om alla som vill ha en fast läkarkontakt i primärvården får det.

För frågor om rapporterna kontakta Fredrik Andersson
072-209 55 40, Nils Janlöv 070-238 14 61 eller Clas Rehnberg 070-618 63 21.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst, e-post: order.fritzes@nj.se eller via Fritzes hemsida.