Bristande information om institutionsvården av unga

Varje år placerar de kommunala socialtjänsterna omkring 4 500 barn och ungdomar med sociala problem i Hem för vård eller boende (HVB). Omkring 80 procent av dessa placeringar sker i privata HVB. Genom att placera barn och unga i institutionsvård tar samhället på sig ett stort ansvar för deras fortsatta utveckling och välmående.

I rapporten diskuteras privata och offentliga utförares incitament i HVB-vården.

Författarens slutsats är att det ofta saknas viktig information för att bedöma och utvärdera vårdens kvalitet och resultat. Detta medför bl.a. att socialtjänsterna har svårt att avgöra vad som är god vård och lämpliga vårdtider. Socialtjänsterna kan dessutom sakna starka incitament att planera och följa upp de insatser som görs.

För att åtgärda de brister som uppmärksammas föreslås införandet av ett nationellt register som gör att kvaliteten hos olika HVB och behandlingsmetoder kan utvärderas, följas över tid och förbättras.

För frågor om rapporten kontakta Erik Lindqvist, tel. 073-150 40 11.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst, e-post: order.fritzes@nj.se eller via Fritzes hemsida.