Bristande kunskap om behovet av infrastrukturinvesteringar

I debatten påtalas stora behov av nya investeringar i transportinfrastruktur. Men underlagen för påståendena är ofta bristfälliga. För att infrastrukturen ska fungera bättre behövs andra, enklare och billigare åtgärder än nyinvesteringar. Investeringsbehoven måste också ställas mot behoven inom andra områden som t.ex. skola, vård och omsorg. Alternativ till stora statliga investeringar är ändrad prissättning eller andra finansieringsformer än skattsedeln.

I rapporten ”2013:4 Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av infrastruktur”, sammanställd av Lars Hultkrantz och Johan Nyström; och rapporten ”2013:5 Transportinfrastrukturens framtida organisation och finansiering”, av Björn Hasselgren presenterar författarna konkreta förslag för bättre bedömningar av investeringsbehoven och alternativa finansieringsformer.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst, e-post: order.fritzes@nj.se eller via hemsidan: www.fritzes.se.

Läs hela pressmeddelandet.

För frågor om rapporterna kontakta Lars Hultkrantz 070-738 4124 eller Johan Nyström 070-878 0383, respektive Björn Hasselgren 070-762 3316.