Bryt sektorsindelningen i välfärden!

Förutsättningarna för att lösa sociala problem på lokal nivå genom mer långsiktiga och sektorsöverskridande satsningar bör förbättras. Det menar författarna till den nya ESO-rapporten, ”Med framtiden för sig”, som publiceras i dag.

– Sektorsindelningen i välfärden motverkar ofta förebyggande åtgärder. Nu finns ny kunskap att hämta från de kommuner och regioner som testat olika modeller för sociala investeringar, säger Anna Balkfors, en av författarna till rapporten.

Sociala investeringar är ett samlingsbegrepp för olika kommunala och regionala satsningar på individers kompetenser, hälsa och funktionsförmågor som syftar till att minska sociala problem och utanförskap. I den nya rapporten till ESO studerar Anna Balkfors, Tomas Bokström och Tapio Salonen utvecklingen av sociala investeringar i Sverige – i vilken utsträckning och var de förekommer, hur de organiseras, vilka problem de förväntas lösa och vilka hinder de möter.

– Sociala investeringar har potential att överbrygga stuprör mellan kommunala förvaltningar, men också mellan kommuner, regioner och stat, och uppnå verkliga resultat för både individer och samhälle. Men för det krävs ett större statligt engagemang och tydligare riktlinjer, menar Anna Balkfors.

I rapporten ger författarna förslag på åtgärder som kan underlätta genomförandet av sociala investeringar. Ett konkret förslag är att reglerna för redovisning och budgetering av den här typen av investeringar blir tydligare i kommunallagen. Eftersom framgångsrika proaktiva åtgärder leder till lägre kostnader för samhället på sikt är det också rimligt att staten tar ett tydligare ansvar.

För frågor om rapporten kontakta Anna Balkfors, tel. 073–423 27 29. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.