Centralt att skaffa sig beredskap inför kommande kriser

Vikten av att ha lagstiftning på plats och regelverk som kan aktiveras när kris uppstår är några av de frågor som lyfts fram i den nya ESO-antologin ”I en tid av pandemi” som publiceras i dag. Som ett stöd för att hantera etiska avvägningar föreslås ett etiskt råd inrättas vid Folkhälsomyndigheten.

Åtgärderna för att hejda spridningen av covid-19 har haft genomgripande effekt på samhället och människors tillvaro. Beslutsfattare har fått ta ställning i frågor där underlaget tagits fram under tidspress, inrymt stor osäkerhet och dessutom krävt avvägningar av etisk karaktär. Pandemin har också tydliggjort problem som rör ansvarsfördelningen i samhället.

Den nya ESO-rapporten består av ett antal fristående kapitel där samhällsvetenskapliga forskare och andra experter bidrar med analyser och reflektioner rörande aktuella ämnen. Lena Unemo, som tillsammans med ESO:s vice ordförande Jonas Eliasson, varit redaktör för antologin säger:

– Ett återkommande tema i flera av bidragen är vikten av att samhället skaffar sig en bättre beredskap inför krissituationer. Det handlar exempelvis om att ha en lagstiftning på plats och andra regelverk som kan aktiveras när krisen uppstår. Och att olika aktörers ansvar är tydligt.

Coronakrisen har även inneburit avvägningar som inrymmer etiska frågeställningar. Några exempel är hur liv har ställts mot liv, och liv har ställts mot ohälsa och försämrad livskvalitet. Givet den centrala roll som Folkhälsomyndigheten har för Sveriges strategi under pandemin, föreslår en författargrupp från Institutet för framtidsstudier att myndigheten ska stärkas med kompetens om etiska frågor.

– Vi föreslår att ett etiskt råd inrättas vid Folkhälsomyndigheten som kan hjälpa till att synliggöra etiska avvägningar. Det kan bli ett stöd till myndighetens ledning när den ska föreslå åtgärder som har allvarliga konsekvenser för medborgarna, framhåller Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi och en av författarna i antologin.

Andra frågor som tas upp är pandemins effekter på transporter och vad det ökade arbetet hemifrån innebär. Ytterligare frågor som belyses är om det finanspoliska ramverket behöver anpassas i spåren av krisen och hur vetenskap och beslutsfattare samverkat under pandemin.

För frågor om rapporten kontakta vice ordförande Jonas Eliasson, tel. 076-393 30 12 eller kanslichef Lena Unemo, tel. 08-405 82 80, särskilt om förslaget om ett etiskt råd Krister Bykvist, tel, 070-261 80 02.