Goda skolframgångar hos unga med utländsk bakgrund

En ny ESO-rapport visar att det går bra i skolan för en majoritet av unga med utländsk bakgrund, trots de i många fall sämre studieförutsättningarna. Unga med utländsk bakgrund har ofta höga ambitioner och ett stort skolengagemang. Störst svårigheter har de som kommit till Sverige senare i barndomen.

I ESO-rapporten Karriärer och barriärer analyserar Carina Mood och Jan O. Jonsson hur skolgången ser ut för gruppen unga med utländsk bakgrund och deras tidiga arbetsmarknadsetablering. Författarna har i huvudsak följt personer födda 1996 fram till 25-årsåldern. I analysen särskiljs om personen har invandrat före nio års ålder eller senare, eller är född i Sverige med invandrade föräldrar.

– Även om det går bra för en majoritet av ungdomarna i skolan är de som anlänt sent i barndomen en utsatt grupp, säger Jan O. Jonsson. De har kortare tid på sig att lära sig svenska och kommer många gånger från länder med sämre fungerande utbildningssystem.

Rapporten visar att den studerade gruppen unga med utländsk bakgrund, i jämförelse med unga med svensk bakgrund, har höga studie- och yrkesambitioner, vilket också resulterar i ambitiösa val av gymnasie- och högskoleprogram. Däremot finns problem vad gäller genomströmningen på gymnasiet där en större andel unga med utländsk bakgrund inte når examen. Författarna framhåller vikten av att i analys och policy behandla unga med utländsk bakgrund som den heterogena grupp den är, för att på så sätt kunna rikta åtgärder till dem som löper störst risk för skolmisslyckanden.

– Intensiva insatser bör göras för unga som kommer till Sverige först efter skolstart, både vad gäller introduktion i svenska och för att täcka eventuella andra kunskapsluckor, säger Carina Mood.

Andra rekommendationer är att öppna för att ge betyg till nyanlända enligt en alternativ betygsskala och att införa en standard så att, inte minst internationella undersökningar såsom PISA och TIMMS, inkorporerar uppgifter om utländsk bakgrund och ålder vid invandring.

Idag anordnas också ett seminarium om rapporten, vilket går att ta del av i efterhand på expertgruppens hemsida.

För frågor och mer information, kontakta Carina Mood tel. 08-16 25 86, Jan O Jonsson tel. 08-16 26 54 eller kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.