Inte svårare integrera flyktingar över tid

Trots en ökad invandring och färre arbetstillfällen i industrin visar en ny rapport till ESO att det inte blivit svårare för olika grupper av flyktingar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. För kvinnor tar arbetsmarknadsetableringen längre tid än för män, men efter ett antal år i landet är sysselsättningsgapet mellan könen nästan helt borta.

– Det tycks inte bli svårare att integrera flyktingarna när antalet nyanlända i Sverige ökar eller när antalet enkla jobb i tillverkningsindustrin minskar, säger Joakim Ruist, författare till rapporten som publiceras i dag.

Genom att öka kunskapen om hur det går för olika flyktinggrupper att integreras på arbetsmarknaden kan bättre skattningar göras av hur integrationen kan komma att utvecklas framöver. I den nya rapporten till ESO, Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering, studerar Joakim Ruist hur det gått för olika flyktinggrupper på arbetsmarknaden utifrån ursprungsland, utbildning och ålder vid ankomst. Arbetsmarknadsintegrationen mäts i huvudsak i termer av sysselsättning som i rapporten likställs med en inkomst som ger möjlighet till självförsörjning.

En slutsats är att flyktingars sysselsättningsutveckling skiljer sig mycket åt beroende på ursprungsland. Skillnaderna har varit mycket stabila över tid. Formell utbildning tycks däremot inte kunna förklara skillnaderna mellan länderna. Genom att utnyttja informationen om olika flyktinggruppers integrationspotential har också beräkningar gjorts av hur de offentliga finanserna kan förväntas påverkas framöver.
– Resultaten visar att flyktinginvandringen är en offentligfinansiell kostnad för Sverige, främst på kort men också på lång sikt. Den främsta anledningen är lägre skatteintäkter när flyktingar inte snabbt kommer i arbete, medan bidragsmottagande spelar en mindre roll, säger Joakim Ruist.
För frågor om rapporten kontakta Joakim Ruist, tel. 0703-96 77 31.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel.
08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.