Männens inträde i kvinnodominerade yrken sackar efter

En ny ESO-rapport visar att könssammansättningen i utbildningsväsendet och i arbetslivet på en övergripande nivå har blivit jämnare. Men fortfarande finns vissa utbildningar och yrken som starkt domineras av ett kön och där det mönstret snarare har förstärkts.

Att verka för en jämnare könssammansättning i utbildning och arbetsliv har länge varit en central del i jämställdhetspolitiken. I ESO-rapporten Fritt valt arbete? undersöker Karin Halldén och Anders Stenberg hur könssammansättningen har förändrats i dessa avseenden under de senaste 50 åren.

– Förutom att det är angeläget att män och kvinnor inte begränsas i sina val av könsstereotypa föreställningar, är det också centralt ur ett arbetsmarknadsperspektiv att rekryteringsbasen till olika yrken är bred och består av båda könen, säger Karin Halldén.

Rapporten visar att könssammansättningen i gymnasiet, högskolan och i arbetslivet har blivit jämnare. Men bilden är splittrad. Tydligt är att andelen kvinnor har ökat inom tidigare mansdominerade utbildningar och yrken, såsom läkare och jurist. Däremot har andelen män inte ökat i motsvarande utsträckning inom traditionellt kvinnodominerade områden; yrken som socialarbetare, socionom, studie- och yrkesvägledare har till och med blivit ännu mer kvinnodominerade över tid. Dessutom tenderar den som tillhör minoritetskön i ett yrke att i högre grad lämna yrket efter några år.

– Det är viktigt att försöka hitta orsakerna till att en person som tillhör minoritetskön i en sådan hög grad väljer att hoppa av sitt yrke. Arbetsgivarna bör ta ansvar för att arbeta mer med arbetsmiljön ur det här perspektivet, menar Anders Stenberg.

Andra förslag i rapporten är att bredda marknadsföringen till olika gymnasieutbildningar, att uttryckligen slå samman natur- och teknisk utbildning på gymnasiet och att placera det underrepresenterade könet i en och samma klass under utbildningen.

Idag anordnas också ett seminarium om rapporten, vilket går att ta del av i efterhand på expertgruppens hemsida.

För frågor och mer information, kontakta Karin Halldén tel. 0708-881534 eller kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.