”Nudging” bör användas oftare i Sverige

Sverige har mycket att lära av länder som Storbritannien och Nederländerna när det gäller att utnyttja beteendeinsatser för att nå politiska mål. Uppmuntrande sms till studiedeltagare eller bättre utformade blanketter är exempel på åtgärder som kan få människor att fatta bättre beslut utan att deras handlingsfrihet begränsas. I en ny rapport till ESO diskuteras begreppet ”nudging”, eller beteendeinsatser, och hur de kan användas i Sverige.

Vi är sällan så rationella som vi tror. Kognitiva hinder och kortsiktigt tänkande leder ofta till att individer fattar beslut som inte är de bästa – vare sig för dem själva eller för samhället i stort. Den ESO-rapport som publiceras idag visar hur kunskap om människors faktiska beteenden kan användas när politiska insatser utformas. Författaren Francisca Ramsberg går igenom litteraturen på området och drar lärdomar av länder som mer uttryckligen valt att använda beteendeinsatser som ett policyverktyg. Slutsatsen är att beteendeinsatser borde prövas oftare i Sverige. För att samordna insatserna och driva på föreslås att en ny funktion bildas inom Regeringskansliet.

Rapporten När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om ”nudging” publiceras i dag.

För frågor om rapporten kontakta Francisca Ramsberg, 08-405 16 41.
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel.
08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.