Ny ESO-rapport: Åtgärder på bostadsmarknaden viktiga för integrationen

I en ny ESO-rapport visas att den etniska bostadssegregationen inte ökat de senaste åren. Däremot är variationen stor mellan olika etniska grupper. För att underlätta integrationen av utrikes födda behövs åtgärder på både bostads- och arbetsmarknaden.
I rapporten analyseras bostadssegregationens utveckling och betydelse under det senaste decenniet. Även om segregationen i stort sett har varit oförändrad under 2000-talet är skillnaderna mellan olika etniska grupper stora. För utrikes födda från länder i Afrika och Mellanöstern har boendesegregationen ökat.
Rapporten visar att bostadssegregationen samvarierar med utrikes föddas sannolikhet att ha arbete. Det finns också en koppling till arbetsinkomsten – individer bosatta i områden med många utrikesfödda har sällan höga inkomster och individer med riktigt höga inkomster har få utrikesfödda grannar.
För att underlätta integrationen menar författarna att det behövs åtgärder på både bostads- och arbetsmarknaden. Särskilt viktiga är insatser som förbättrar chanserna till egen försörjning. Med arbete och tryggad inkomst ökar möjligheterna för individerna att själva välja boende. Integrationen kan också förbättras genom att det byggs bostäder med olika upplåtelseformer i samma område.
Rapporten Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad publiceras i dag.
För frågor om rapporten kontakta författarna Lina Aldén tel. 070-833 84 02 eller Mats Hammarstedt tel. 073-061 91 94.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta Lena Unemo, kanslichef, tel.
08-405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.