Ny ESO-rapport: Åtgärder på bostadsmarknaden viktiga för integrationen

I en ny ESO-rapport visas att den etniska bostadssegregationen inte ökat de senaste åren. Däremot är variationen stor mellan olika etniska grupper. För att underlätta integrationen av utrikes födda behövs åtgärder på både bostads- och arbetsmarknaden.
I rapporten analyseras bostadssegregationens utveckling och betydelse under det senaste de-cenniet. Även om segregationen i stort sett har varit oförändrad under 2000-talet är skillna-derna mellan olika etniska grupper stora. För utrikes födda från länder i Afrika och Mellan-östern har boendesegregationen ökat.
Rapporten visar att bostadssegregationen samvarierar med utrikes föddas sannolikhet att ha arbete. Det finns också en koppling till arbetsinkomsten – individer bosatta i områden med många utrikesfödda har sällan höga inkomster och individer med riktigt höga inkomster har få utrikesfödda grannar.
För att underlätta integrationen menar författarna att det behövs åtgärder på både bostads- och arbetsmarknaden. Särskilt viktiga är insatser som förbättrar chanserna till egen försörj-ning. Med arbete och tryggad inkomst ökar möjligheterna för individerna att själva välja bo-ende. Integrationen kan också förbättras genom att det byggs bostäder med olika upplåtelse-former i samma område.
Rapporten Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbets-marknad publiceras i dag.
För frågor om rapporten kontakta författarna Lina Aldén tel. 070-833 84 02 eller Mats Ham-marstedt tel. 073-061 91 94.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta Lena Unemo, kanslichef, tel.
08-405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.