Ny ESO-rapport ger vägval för familjepolitiken

I den nya rapporten identifieras fyra framtida vägval för den svenska familjepolitiken. Fler reserverade månader, en förlängning av föräldrapenningen, ökad eller minskad flexibilitet och en höjd ersättningsnivå är reformer som författarna analyserar.
Trots en utveckling mot ett mer jämställt uttag av föräldraledighet kvarstår stora olikheter. Dessa lyfts ofta fram som en förklaring till de könsskillnader som förekommer i arbetsutbud och inkomstutveckling.
Författarna har i denna rapport ställt sig frågan om en mer jämställd fördelning av föräldra-penningen kan kopplas till ökad jämställdhet i betalt och obetalt arbete. Svaret på denna fråga är ja, men situationen ser också olika ut för olika grupper i samhället.
Hur föräldraförsäkringen ska kunna användas mer jämställt av alla föräldrar oberoende av bakgrund är ytterligare en fråga som diskuteras. Rapporten, Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet, överlämnas till Finansdepartementet i dag.
För frågor om rapporten kontakta författarna Ann-Zofie Duvander tel. 0733-79 81 59 eller Mats Johansson 0709-98 65 54.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta Martin Hill, t.f. kanslichef, tel. 08-405 14 38, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.