Nya mått på kostnad och kvalitet i den offentliga sektorn

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor av fil. dr Magnus Arnek till Finansdepartementet.

Bra möjligheter att mäta produktivitet är en viktig förutsättning för att kunna förbättra den ekonomiska utvecklingen. I denna rapport presenterar författaren en indikatorbaserad modell för Sverige och visar hur den skulle kunna tillämpas inom kommunsektorn.

I rapporten konstateras bl.a. att den genomsnittliga resursanvändningen har ökat inom flertalet verksamhetsområden, oavsett vilket prisindex som används för att justera kostnadsutvecklingen. Samtidigt visar de kvalitetsindikatorer som finns tillgängliga på en oförändrad eller i vissa fall något förbättrad kvalitet. Många av kvalitetsindikatorerna har dock brister som gör det svårt att slå fast att verksamheterna har en svag produktivitetsutveckling.

Författarens generella slutsats är att metoden är lovande. Inom ett flertal områden måste dock dataunderlaget förbättras. I takt med att datatillgången utökas förbättras metodens användbarhet. Den kan därför bli ett värdefullt komplement till andra metoder.

För frågor om rapporten kontakta Magnus Arnek, tel. 076-176 52 63. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08-405 19 64.