Nyhetsbrev från ESO

ESO-året är snart slut och i och med det tackar vi också av vår avgående ordförande Hans Lindblad som med stort engagemang har lett ESO:s verksamhet sedan våren 2013. Vi inleder nyhetsbrevet med några ord från Hans.

Avgående ordföranden har ordet

Mitt förordnande som ordförande löper ut vid årsskiftet. Det blev sammantaget dryga sju roliga och spännande år.

ESO som institution och källa till tankekraft har en central roll i en demokrati. Vikten av en oberoende och offentligt finansierad tankesmedja kan inte nog understrykas.

ESO:s roll är att identifiera centrala samhällsproblem och tillse att de analyseras på ett objektivt och stringent sätt samt diskuteras offentligt. ESO ska kunna lyfta blicken och ge perspektiv. På det sättet bidrar ESO till att samhället utvecklas och att Sverige blir ett ännu bättre land att leva och verka i. Detta är ingen liten uppgift och ställer stora krav på ESO och författarna av rapporter. Det kräver att ESO:s arbete och analyser är relevanta och håller hög kvalitet.

För att vara relevant har det varit styrelsens och min syn att ESO:s arbete och frågeställningar måste vara aktuella och policynära. Det har varit en viktig ledstjärna i valet av problem som ska analyseras. Det har i sin tur bl.a. inneburit att vi ställt tydliga krav på författarna att våga dra policyslutsatser och ge råd, något som försiktiga akademiker inte alltid ger ifrån sig helt frivilligt. Samtidigt är det rimligt att anta att den som ägnat stor möda och tankekraft åt ett problem naturligtvis också funderat på hur olika lösningar kan se ut. Därför är författaren/-na sannolikt bland de bäst skickade att ge rekommendationer.

Styrelsen har känt sig härligt fri att tolka bredden i ESO:s mandat. Det har medfört en stor spännvidd i de problem som analyserats. Det har varit berikande och väldigt roligt samt lett till både spännande rapporter och seminarier. Åsiktsskillnader leder till spänst i debatten. Det är inte ESO:s roll att vara provokativ, men ibland har ämnena varit laddade och lett till en annorlunda, ibland dråplig, men likväl lika viktig debatt.

ESO har ett starkt varumärke som är avgörande att värna, genom relevans och kvalitet. För att säkra kvaliteten i arbetet har varje rapport följts noga av en referensgrupp som letts av en styrelseledamot. Referensgruppsarbetet har varit både givande och spännande. I gruppen har de främsta tänkarna inom ämnet samlats. Författarna har fått sitt arbete ordentligt rådbråkat, diskuterat, prövat och genomlyst. Därefter har styrelsen haft ESO:s kansli till sin hjälp som en sista försvarslinje i granskningen av rapportutkasten. På detta sätt har kvaliteten säkrats.

ESO:s skickliga kansli spelar naturligtvis en avgörande roll i hela processen, från ax till limpa. Kansliet har kommit med idéer och uppslag, tagit fram förslag på författare samt referensgrupper och, som sagt, slutgranskat rapporter. Kansliet har också ansvarat för publicering och seminarier.

Underbart är kort. Tiden går fort. Det har varit sju fantastiska år och en ynnest att få arbeta med och leda ESO, något jag med stolthet kommer bära med mig framöver. Ett stort tack för förtroendet och ett stort tack till alla som jag arbetat med och till alla som bidragit och följt ESO under min tid.

God Jul och Gott Nytt ESO-År

Önskar

Hans Lindblad

Karolina Ekholm tillträder som ny ordförande i ESO

Vi välkomnar Karolina Ekholm som ny styrelseordförande. Karolina är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och kommer presentera sig närmare i kommande nyhetsbrev. Nya ledamöter i styrelsen efter årsskiftet är även Fredrik Carlsson, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och ekonomie doktor Mikael Sandström.

Sylvia Schwaag Serger och Annika Sundén lämnar styrelsen efter många års engagemang.

Nya ESO-projekt

Vid senaste styrelsemötet godkändes tre nya projektförslag:

Socialförsäkringar och välfärdssystem

Projektet ska ge en samlad bild av de svenska socialförsäkringarna och välfärdssystemen; deras ändamålsenlighet, hur de påverkar välstånd och arbetsvilja samt fördelningen mellan olika socio-ekonomiska grupper och mellan kvinnor och män. Rapporten författas av Agneta Kruse, Ann-Charlotte Ståhlberg och Andreas Bergh.

Könssegregering i utbildningsval och yrke i Sverige under ett halvt sekel

Hur har könssegregering i utbildningsval och på arbetsmarknaden förändrats under de senaste femtio åren? I ett nytt ESO-projekt ger Karin Halldén och Anders Stenberg en samlad överblick över könssegregering i utbildnings- och yrkesval från 1970-talet till nutid. De kommer också analysera de politiska åtgärder som har implementerats för att bryta könssegregeringen och identifiera framtida utmaningar för mer könsbalanserade utbildnings- och yrkesval.

Återfall i brott – kommande ESO-projekt

Kriminologiprofessor Tove Pettersson vid Stockholms universitet kommer att studera återfall i brott, utslussningsverksamhet och eftervård bland dömda till sluten ungdomsvård. Projektet startar hösten 2021.

Året som gått

Sociala investeringar, kommunal effektivitet och skatter är några av de ämnen som studerats i de sju rapporter som ESO publicerat under året som gått. Två seminarier utan rapport har också ordnats; det ena om beskattning i en digitaliserad och globaliserad värld och det andra om strukturomvandling och ekonomisk utveckling i coronakrisens spår. Samtliga rapporter finns att ladda ner på ESO:s hemsida där ni också kan se seminarierna i efterhand.

ESO önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år!