Omöjligt att nå klimatmålet i vägtrafiken till 2030

Riksdagens klimatmål för vägtrafiken innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030.
– Det är långt ifrån möjligt med nuvarande politiska styrmedel, menar Per Kågeson, författare till ESO rapporten ”Klimatmål på villovägar? ”som släpps i dag.

Sedan 2010 har vägtrafikens utsläpp bara minskat med 18 procent och rapporter från till exempel IVL visar att utsläppen, efter att ha minskat under flera år, ökade igen under 2018. I den nya rapporten till ESO undersöker Per Kågeson hur långt befintliga styrmedel räcker för att nå utsläppsmålet till 2030. Baserat på bland annat SCB:s befolkningsprognoser och Trafikverkets prognoser för trafikutvecklingen, är Kågesons slutsats att utsläppen av koldioxid som mest kan minska med 30 procent till 2030.

För att över huvud taget ha en chans att nå målet skulle omfattande politiska åtgärder krävas och det omgående.

– Man bör kunna nå minus 45 procent med ytterligare åtgärder och styrmedel, men för att klara 70 procent krävs mycket omfattande prishöjningar på bensin och diesel, säger Per Kågeson.

I klartext skulle prishöjningarna behöva vara så stora att priset vid pump fördubblas jämfört med i dag. Eftersom det skulle vara svårt att få acceptans för så kraftiga prisökningar förespråkar Kågeson ett mer realistiskt, men fortfarande ambitiöst, mål: utsläppsminskningar med 45 procent till 2030. För att kompensera för ambitionssänkningen föreslår han att regeringen köper in och annullerar utsläppsrätter som motsvarar skillnaden mellan målen.

– I ett tioårsperspektiv är elektrifiering och ökad användning av inhemska biodrivmedel de viktigaste åtgärderna för att minska trafikens utsläpp till 2030. Sverige bör dock förbjuda användning av palmoljeprodukter i biodiesel och inte använda mer biodrivmedel än vad som ungefär kan produceras hållbart inom landet, säger Per Kågeson.

För frågor om rapporten kontakta Per Kågeson, tel. 070–942 81 27. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.