Otillräckliga analyser av politikens samhällskonsekvenser

Trots ett omfattande svenskt utredningsväsende finns stora brister i de samhällsekonomiska konsekvensanalyser som görs. Framförallt fokuserar analyserna för ensidigt på effekter för näringslivet. Dessutom kommer de in för sent i beslutsprocessen och rättfärdigar snarare det som föreslås än ger ett opartiskt underlag inför beslut.

– Även om det finns en lagstadgad skyldighet för myndigheter och kommittéer att redovisa kostnader, intäkter och övriga samhällsekonomiska konsekvenser som kan uppstå av ett förslag fokuserar analyserna mest på effekterna för företag, säger Sara Forsstedt, författare till rapporten som publiceras idag.

I den nya rapporten till ESO, Tänk efter före!, ger Sara Forsstedt exempel på ett antal konsekvensanalyser som genomförts på olika nivåer i statsförvaltningen och undersöker om de lever upp till de standarder som anges i nationella och internationella styrdokument.

Under de senaste decennierna har relativt omfattande reformer genomförts på olika områden, t.ex. inom skola, apotek och post, men även medlemskapet i EU har föranlett förändringar i svensk lagstiftning. Även om dessa förändringar haft positiva effekter har de också gett upphov till en del negativa effekter som rimligtvis hade kunnat förutses om grundliga samhällsekonomiska konsekvensanalyser genomförts innan besluten fattades. Ett exempel är de oproportionerligt stora kostnader som följer av EU:s vattendirektiv i Sverige, som i princip saknar problem med vattenkvaliteten. Med tidigare kännedom om kostnaderna hade Sverige kunnat förhandla om villkoren i vattendirektivet.

– Sverige behöver bli bättre på allsidiga samhällsekonomiska konsekvensanalyser och hänga med i den internationella utvecklingen. Det är viktigt med allsidiga och noggranna beslutsunderlag för att gemensamma resurser ska användas så effektivt som möjligt, menar Sara Forsstedt.

För frågor om rapporten kontakta Sara Forsstedt,
tel. 072–084 80 15.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel.
08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.