Personliga hälsokonton kan effektivisera sjukvården

Ett nytt sätt att lagra patientdata i personliga, digitala hälsokonton kan minska sjukvårds-personalens administrativa arbete och göra det enklare och säkrare för patienten att söka vård. Det konstateras i en ny rapport till ESO.

– I dag är patientinformationen låst i många olika it-system som inte kan kommunicera med varandra. Det innebär ofta att rätt data saknas vid rätt tillfälle, säger Allan Gustafsson, författare till rapporten.

Svåråtkomlig information kan leda till höga systemkostnader, ineffektiv och ojämlik vård och, i värsta fall, vårdskador. De försök till samordning av landstingen som hittills gjorts i Sverige har bara haft begränsade effekter.

I den nya rapporten, Data i egna händer, föreslår Allan Gustafsson en helt ny struktur för patientdata där all information av betydelse för individens vård samlas i ett personligt, digitalt hälsokonto. I det digitala kontot kan individen ha kontroll över sina egna data och själv bestämma vem han eller hon vill dela informationen med. Författaren menar också att förslaget är förenligt med EU:s dataskyddsförordning.

– Den här typen av lagringstjänst i personliga hälsokonton ska ses som en samhällelig infrastruktur på samma sätt som vägar, järnvägar, elnät och bredband. Staten bör därför ta det övergripande ansvaret för att detta kommer till stånd, menar Allan Gustafsson.

För frågor om rapporten kontakta Allan Gustafsson, tel. 070–824 24 34.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel.
08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.