2020:5 Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans digitalisering

Arbetet pågår för fullt för att, med hjälp av digital teknik, utveckla undervisningen i högskolan. En ambition som finns är även att den digitala tekniken ska underlätta för nya grupper att kunna bedriva högskolestudier. Digitala lärplattformar, videoinspelade föreläsningar och digitala salstentor införs. Särskilda högskolepedagogiska enheter med uppgift att stötta universitetslärare i att använda digitala verktyg är ytterligare exempel på den utveckling som sker. Men hur långt har arbetet med att digitalisera högskolan egentligen kommit och hur kan de problem och utmaningar som digitaliseringen medför hanteras? I den här rapporten till ESO undersöker Kjell Nyman hur utvecklingen av digitaliseringen ser ut på svenska universitet och högskolor. Genom en litteraturgenomgång, en analys av registerdata, enkäter och intervjuer visar författaren hur digitala verktyg används, och kan användas, för att öka undervisningens kvalitet och förbättra högskolepedagogiken. Författaren undersöker också vilka hinder som finns i arbetet med att digitalisera högskolan och ger avslutningsvis ett antal policyrekommendationer för att bättre kunna ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen skapar.

Kjell Nyman var före pensioneringen departementsråd vid Utbildningsdepartementet där han bland annat varit chef för departementets analysfunktion. Han har lång erfarenhet som analytiker inom olika delar av Regeringskansliet och kommittéväsendet.

Läs sammanfattning och English summary.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Altinget ”Universitet och högskolor behöver ett digitalt högskolepedagogiskt lyft”
Universitetsläraren Vad händer med digital undervisning efter corona?
Ingenjören Stora utmaningar att digitalisera högre utbildning
Spaningen.se En ESO-rapport om högskolans digitalisering
Universitetsläraren Regeringens passivitet begränsar möjligheten att ta tillvara digitaliseringens landvinningar
Flexspan Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans digitalisering
Nätverket IT inom Högre utbildning (ITHU) ESO-rapporten om högskolans digitalisering