Särtryck av "Grundlag i gungning" tillgängligt på engelska

Den svenska offentlighetsprincipen består av ett antal grundlagsstadgade fri- och rättigheter och det tycks råda en stor enighet om att den utgör ett särpräglat inslag i den svenska identiteten och demokratin. Syftet med principen är att främja en fri och demokratisk åsiktsbildning genom att stödja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning av allmänheten. Tillgång till allmänna handlingar, tryck- och yttrandefrihet samt meddelarfrihet utgör alla väsentliga delar av offentlighetsprincipen. I omvärlden kan den svenska principen vara svår att förstå. ESO publicerar därför nu en engelsk översättning av kapitel 3 (Den svenska offentlighetsprincipen) i Carl Fredrik Bergström och Mikael Ruotsis rapport Grundlag i gungning? En ESO-rapport om EU och den svenska offentlighetsprincipen. Kapitlet är avsett att ge en kortfattad men gedigen beskrivning av den svenska offentlighetsprincipens egenskaper.