Är Sverige Fit for 55? Del II om gränsjusteringsmekanismen

EU:s klimatpaket ”Fit for 55” som presenterades sommaren 2021 är det mest omfattande klimat- och energiförslaget kommissionen någonsin lagt fram. Syftet med paketet är att uppfylla EU:s klimatlag och minska nettoutsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 och att nå klimatneutralitet 2050. Förslaget berör åtta befintliga rättsakter och omfattar fem nya initiativ inom olika politikområden och ekonomiska sektorer: klimat, energi och bränslen, transporter, byggnader, markanvändning och skogsbruk. Förhandlingar pågår nu i EU men klart är att stora omställningar väntas i Sverige om förslagen går igenom.

ESO går i tre seminarier igenom några av de viktigaste förslagen i EU:s Fit for 55 för att försöka ge så klar bild av förslagen och dess konsekvenser som möjligt.

Här berättar Magnus Nilsson om seminarieserien

I. Handel med utsläppsrätter (EU ETS) och utsläpp från den icke-handlande sektorn (ESR)

Kan ses i efterhand här.
En sammanfattning av seminariet hittar du här.

II. Gränsjusteringsmekanismen/”koldioxidtull” (CBAM)

Onsdag 6 april kl 10–11.30 (kaffe från 9.30)
Moderator: Karolina Ekholm, ordförande i ESO. Medverkande: Aaron Cosbey (förinspelad och textad), Mats Engström, Magnus Nilsson och Håkan Nordström. Seminariet är på svenska.

III. Markanvändning, förändrad markanvändning och skog (LULUCF)

Torsdag 21 april kl 10–11.30 (kaffe från 9.30)
Moderator: Lars Hultkrantz, tidigare ledamot i ESO. Medverkande: Magnus Berg, Björn Carlén, Malin Kanth och Magnus Nilsson.

Se seminariet i efterhand här:

Magnus Nilssons bilder, Håkan Nordströms bilder och Mats Engströms bilder.

Nu kan du lyssna på seminariet här (extern ljudfil).

Om deltagarna

I. EU-ETS och ESR/ETS2 – torsdag 24 mars

Helén Axelsson är ansvarig för energi, miljö och hållbarhet vid Jernkontoret och har lång erfarenhet av utsläppshandelssystemet.

Fredrik Carlsson är professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet och ledamot av ESO:s styrelse.

Svante Mandell är chef på miljöekonomiska enheten på Konjunkturinstitutet.

Magnus Nilsson är är miljökonsult och klimatpolitisk analytiker, specialiserad på EU:s klimatlagstiftning.

Daniel Wiberg är ekonomie doktor och chefsekonom på Drivkraft Sverige.

Lars Zetterberg är civilingenjör och disputerad med inriktning mot utsläppshandel och leder forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit på IVL Svenska miljöinstitutet.

II. CBAM – onsdag 6 april

Aaron Cosbey är Senior Associate vid International Institute for Sustainable Development (IISD) och Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF).

Karolina Ekholm är professor i nationalekonomi, Riksgäldsdirektör och ordförande i ESO:s styrelse.

Mats Engström är analytiker med inriktning på miljö- och näringspolitik på Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS.

Magnus Nilsson är miljökonsult och klimatpolitisk analytiker, specialiserad på EU:s klimatlagstiftning.

Håkan Nordström är analytiker på Tillväxtanalys.

III. LULUCF – torsdag 21 april

Magnus Berg är näringspolitisk chef på Skogsindustrierna.

Björn Carlén är forskare på miljöekonomiska enheten på Konjunkturinstitutet.

Lars Hultkrantz är professor emeritus i nationalekonomi och tidigare ledamot i ESO.

Malin Kanth är klimatanalytiker på Naturvårdsverkets klimatmålsenhet.

Magnus Nilsson är miljökonsult och klimatpolitisk analytiker, specialiserad på EU:s klimatlagstiftning.

Läs hela seminarieinbjudan här:
Seminarieinbjudan 6 april.