Vilka mål bör sysselsättningspolitiken sikta på?

Över tid har regeringar formulerat olika mål för sysselsättningspolitiken: vissa har tagit fasta på arbetslösheten, andra på sysselsättningen i befolkningen och ytterligare andra har fokuserat på minskat ”utanförskap” och bidragsberoende. Variationen av målformuleringar kan tyda på att det saknas konsensus om hur bra mål inom sysselsättningspolitiken ska utformas, men kan också vara uttryck för att arbetsmarknadspolitikens mål faktiskt bör variera över tid. Siffersatta mål kan fungera som tydliga riktmärken att utvärdera regeringens politik mot, men dålig måluppfyllelse kan innebära förtroendekostnader. Kvalitativa mål är däremot ofta för vaga för detta syfte. Frågan är hur målen för sysselsättningspolitiken bäst utformas för att ge styrverkan, särskilt i konkurrens med andra angelägna politiska målsättningar.

I en ny rapport till ESO, Avgörande mål, analyserar Lars Calmfors för- och nackdelar med ett antal tidigare använda och föreslagna sysselsättningsmål och ger rekommendationer för hur arbetsmarknadspolitiska mål bör utformas framöver.

Vid webbinariet presenteras rapporten, sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Vad karaktäriserar bra mål för att mäta och utvärdera effekterna av arbetsmarknadspolitiska åtgärder?
• Behövs det nya kvantitativa sysselsättningsmål efter coronakrisen?
• Finns det bättre metoder för att mäta sysselsättning och måluppfyllelse än de som används i dag?

Vid webbinariet medverkar:

Lars Calmfors, författare, professor emeritus i internationell ekonomi
Maria Hemström Hemmingsson, gd, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Göran Hjelm, enhetschef, Konjunkturinstitutet
Roger Mörtvik, statssekreterare (S), Arbetsmarknadsdepartementet

Hans Lindblad, ordförande i ESO, modererar webbinariet.

Du kan ställa frågor till de medverkande under webbinariet genom att mejla till fi.eso.kontakt@regeringskansliet.se

Seminarieinbjudan med program.
Lars Calmfors bilder.
Maria Hemströms bilder.
Göran Hjelms bilder.

Rapport