Sammanfattning av ESO:s och Sieps seminarium om skattesuveränitet i en globaliserad och digitaliserad värld

ESO ordnade tillsammans med Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier) ett seminarium för att sprida kunskap och identifiera viktiga, men ännu obesvarade, frågor kopplade till beskattning av digitala tjänster och harmoniserad bolagsskatt. Vid seminariet deltog bland annat Pascal Saint-Amans, föreståndare vid OECD:s centrum för skattepolitik och administration, Clare Southworth, sektorschef vid EU-kommissionen, Michael P. Devereux, professor vid University of Oxford och flera svenska forskare.

Globalisering och digitalisering innebär nya utmaningar för de nationella skattesystemen. Från EU-kommissionens sida menar man att det beror på två faktorer. Dels har globalisering och digitalisering skapat nya förutsättningar för värdeskapande och företagens förmåga att göra affärer utan fysisk närvaro. Dels har det inneburit att skattekonkurrensen ökat mellan länder. Detta har lett till frågan om beskattning ska ske där företagen är lokaliserade eller i de länder där kunderna finns. Några länder i EU har redan infört egna skatter på digitala tjänster men från OECD:s och EU:s sida vill man se en gemensam lösning, trots att man är väl medvetna om att det innebär en stor utmaning.

– Idag har vi globala företag, globala skattebetalare men även lokal suveränitet. Att inkräkta på denna lokala suveränitet genom att ha en gemensam skatt är något som är extremt svårt, utmanande och nästan omöjligt, sa Pascal Saint-Amans.

Michael P. Devereux, Harry Flam och Åsa Hansson diskuterade relevanta forskningsfrågor och särskilt framstod långsiktig påverkan på investeringar, FoU och företagslokaliseringar som viktigt att analysera.

– Effekter på forskning, investeringar och företagslokalisering är mycket viktiga för ett litet exportberoende land som Sverige. Konsekvensanalyser måste göras innan förändringar införs, menade Åsa Hansson.

Sverige har motsatt sig den skatt på digitala tjänster som föreslagits av EU-kommissionen. Statssekreterare Leif Jakobsson (S) menade att det förslaget inte är en lösning och vill hellre se en mer global överenskommelse.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med fokus på hur Sverige och svenska företag kommer påverkas av förändringar i den riktning som OECD föreslår.
Även om det i nuläget finns många osäkerheter kring förslagens påverkan konstaterade panelen att status quo inte är ett alternativ och att förändringar kommer krävas i takt med att enskilda länder inför skatter på digitala tjänster

– Det finns anledning att tro att förslaget från OECD kommer att antas i någon form, vilket skulle innebära att Sverige måste anpassa sig efter det. Jag tror därför att den bästa strategin för Sverige kommer att vara att försöka påverka det konkreta förslaget så mycket som möjligt, istället för att bara vänta in och se vad resultatet blir, avslutade Harry Flam.

Anna Seim, ledamot i ESO:s styrelse, modererade seminariet.

Varför ordnar ESO det här seminariet?

Läget idag och vägen framåt

Hela seminariet och en lista över samtliga paneldeltagare går att se här.