2012:2 En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan

Barn från utsatta miljöer och barn med inlärningssvårigheter, beteendeproblematik eller psykisk ohälsa har ofta svårt att klara skolan. Hur ska barn med svårigheter kunna identifieras och stödjas tidigt i livet? Under vilka omständigheter är det möjligt och lämpligt att försöka göra det?

Att svenska grundskolelevers prestationer försämras, att andelen som klarar gymnasiet minskar, att vi får fler unga i aktivitetsersättning och att den psykiska ohälsan bland unga ökar, kan delvis bero på att insatser inte vidtas i tid.

Författare till rapporten är Camilo von Greiff, Anna Sjögren och Ing-Marie Wieselgren.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten