2019:4 Rätt på EU:s sätt – en ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning

Sveriges riksdag fattar beslut om svenska skatter, men skattelagstiftningen påverkas också av icke-nationella rättskällor. Den viktigaste är EU-rätten, dvs. de regler och principer som Sverige måste följa i egenskap av medlem i EU. Enligt dessa regler är det som princip inte tillåtet för medlemsstater att med offentliga medel stödja en viss verksamhet framför en annan, eftersom det kan begränsa konkurrensen på EU:s inre marknad. Även skillnader i skattesatser som kan innebära diskriminering mellan olika aktörer, både inhemska och utländska, är otillåtna eftersom konkurrensen kan snedvridas och de fria rörligheterna begränsas. I denna rapport till ESO ger Jérôme Monsenego en gedigen introduktion till hur EU-rätten påverkar Sveriges möjligheter att utforma det egna skattesystemet. Rapporten innehåller också en beskrivning av EU-rättens utveckling och hur den kan komma att påverka utrymmet för Sveriges nationella skattepolitik. Det framgår att EU:s riktlinjer har ett avsevärt inflytande på det svenska skattesystemet. En av slutsatserna är att det är av stor vikt att aktörer på skatteområdet i Sverige noga följer utvecklingen av EU-rätten och praxis från EU-domstolen.

Jérôme Monsenego är professor i skatterätt med inriktning mot internationell beskattning vid Stockholms universitet. Jérômes forskning rör främst beskattningen av multinationella koncerner, samt förhållandet mellan skatter och statsstödsreglerna.

Vad är huvudbudskapet?

Vad är syftet med rapporten?

Varför är rapporten angelägen?

Läs sammanfattning och English Summary.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten