En suverän skattepolitik? Om EU-rättens betydelse för den svenska lagstiftningen

Sveriges medlemskap i EU innebär att EU-rätten har företräde framför nationell rätt. Det medför att svensk skattelagstiftning måste vara förenlig med EU-rättens lagar och praxis. Den senaste tiden har röster höjts för behovet av en ny svensk skattereform. Vad som sällan diskuteras är vilket handlingsutrymme Sverige har att självständigt utorma sitt skattesystem. Vilka hinder finns för en skattereform i Sverige och i vilken utsträck-ning påverkar EU-rätten skattelagstiftningen?

I en ny rapport till ESO, Rätt på EU:s sätt, beskriver författaren Jérôme Monsenego på ett grundläggande sätt hur EU-rätten påverkar svensk skattepolicy. Rapporten belyser också den senaste tidens utveckling av EU-rätten för att ge en bild av dess befintliga, och potentiella, påverkan på det svenska skattesystemet.

Vid seminariet presenteras rapporten, vilket följs av kommentarer och diskussion.
Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Vilka är EU-rättens viktigaste implikationer för Sveriges möjligheter att reformera skattesystemet?
• Hur förhåller sig Sverige som aktör i EU till utvecklingen av EU-rätten?
• Givet EU-rättens inflytande, behöver vi stärka samarbetet mellan jurister och ekonomer?

Medverkar vid seminariet gör bland annat:

Cécile Brokelind professor i handelsrätt, Lunds universitet
Johan Fall chef för skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv
Carl Gustav Fernlund domare i EU-domstolen, Luxemburg
Jérôme Monsenego professor i skatterätt, Stockholms universitet

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.
Seminarieinbjudan med program.


Jérôme Monsenegos bilder.
Cecile Brokelinds bilder.

Rapport