2019:7 Pang för pengarna – en ESO-rapport om Sveriges militära materielförsörjning

På grund av det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde har Sverige en uttalad ambition att öka den militära förmågan de kommande åren. Militär materiel utgör drygt en tredjedel av försvarsutgifterna och om försvarsförmågan ska öka kommer materielbehoven inom Försvarsmakten att vara stora. För att kunna möta framtida utmaningar behöver den nuvarande materielförsörjningen effektiviseras. Eftersom Sverige är ett litet land med relativt stor inhemsk försvarsindustri finns även viktiga strategiska vägval att göra för anskaffningen av militär materiel. I den här ESO-rapporten diskuterar Per Olsson alternativa strategier för att nå en effektiv materielförsörjning. Utifrån en analys av vad som leder till kostnadsökningar inom området och av Försvarsmaktens nuvarande materielförsörjningsstrategi ger författaren förslag på möjliga vägval för Sveriges framtida materielförsörjning. En av slutsatserna är att en ny materielförsörjningsstrategi inte bör låsa sig vid specifika anskaffningsmetoder utan istället låta omständigheterna avgöra. En annan slutsats är att det bör tas fram en kompletterande försvarsindustriell strategi. Rapporten understryker även behovet av långa planeringshorisonter för att uppnå en kostnadseffektiv materielförsörjning.

Per Olsson är ekon. mag. i institutionell ekonomi. Olsson är verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) där han arbetar med frågor rörande svensk och internationell utveckling av försvarsutgifter och militär materielförsörjning.

Läs sammanfattning och English summary.
Pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Varför har du skrivit rapporten?

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vad i politiken behöver förändras?

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Soff.se Långsiktig planering nödvändigt för materielförsörjningen
Dagens Nyheter 156 miljarder satsas på försvarets materiel- strid om pengarna
SvD Debatt ”Bättre planering krävs för krigsmateriel”