Kan vi få ut mer av pengarna? Ett seminarium om försvarets materielförsörjning

Sedan höstens överenskommelse om att höja försvarsanslaget i enlighet med Försvarsberedningens förslag, har Sverige en uttalad ambition att öka den militära förmågan de kommande åren. Militärmateriel utgör drygt en tredjedel av försvarsutgifterna och för att kunna möta framtida behov och utmaningar behöver den nuvarande materielförsörjningen effektiviseras.

I en ny rapport till ESO, Pang för pengarna, undersöker Per Olsson vilka utmaningar Sveriges militära materielförsörjning står inför. Utifrån materielförsörjningens identifierade behov analyserar författaren styrning och strategier samt kostnadshantering, i syfte att ge förslag på handlingsalternativ för en effektiviserad materielförsörjning. Rapporten bidrar därför med viktiga insikter inför det kommande försvarspolitiska inriktningsbeslutet.

Vid seminariet presenteras rapporten, sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Hur bör Sveriges strategi för materielförsörjning se ut i framtiden?
• Kan problemen med kostnadsökningar lösas?
• När är internationella materielsamarbeten att föredra? Vilka bör prioriteras?

Vid seminariet medverkar:
Beatrice Ask, riksdagsledamot (M), ordförande i försvarsutskottet
Robert Limmergård, generalsekr., Säkerhets- och försvarsföretagen
Jan-Olof Lind, statssekreterare (S), Försvarsdepartementet
Dan Ohlsson, överdirektör, FMV
Per Olsson, författare, verksam vid FOI
Ellen Rova, utredare, ESV
Peter Sandwall, generaldirektör, Försvarsmakten
Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.
Seminarieinbjudan med program.

Per Olsson bilder .
Ellen Rovas bilder.

Rapport