2019:8 Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv

Trots att flera utredningar under de senaste decennierna pekat på behovet av att bygga ut primärvården är Sveriges vårdsektor alltjämt mycket sjukhustung. Eftersom sjukhussektorn är en sådan central och resurskrävande del av hälso- och sjukvården är det viktigt att den fungerar effektivt. I ett internationellt perspektiv är sektorn organiserad på olika sätt vad gäller till exempel finansiering och tillgång till personal och utrusning. Men också förekomsten av konkurrens och privata aktörer skiljer sig åt. I den här ESO-rapporten jämför Clas Rehnberg sjukhussektorn i ett antal europeiska länder i syfte att identifiera institutionella faktorer som kan ligga till grund för skillnader i de uppnådda resultaten. Genom att studera sjukhusvården i andra länder ger rapporten uppslag till alternativa sätt att organisera vården, samtidigt som positiva resultat från svensk sjukhusvård lyfts fram. Några av lärdomarna för Sverige är hur regleringar, ersättningssystem och anställningskontrakt utformas när vård kontrakteras ut. I rapporten lyfts även fram behovet av en tydligare statlig roll i frågor som rör styrning av utbildning, investeringar och infrastruktur.

Clas Rehnberg är professor i hälsoekonomi med fokus på hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation vid Karolinska Institutet. Hans forskning omfattar analys av sjukvårdsreformer samt jämförande studier av hälso- och sjukvårdssystem inom Norden och i Europa.

Läs sammanfattning och English summary.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Varför har du skrivit rapporten?

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vad i politiken behöver förändras?

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

DN Ledare: Regeringen kan inte fortsätta kasta miljarder över sjukvården
Timbro Produktivitetskrisen – sjukvårdens största problem
Vårdfokus Regionerna ger kalla handen till statlig styrning av vården
Göteborgs-Posten Svensk vård präglas av slöseri med tid och resurser
Publikt Staten har fått högre status
Dagens medicin ”Staten bör ta ansvar för beställning av vården”
Dagens Arena Statlig vård kan vara en bra idé
Svenska Dagbladet ”Att ta efter dansk sjukvård kan visa vägen”
Läkartidningen Mer statlig styrning och professionell autonomi
Läkartidningen Kontinuitet leder till effektivitet
LIFe-time.se Vården har låg produktivitet men goda resultat
Sjukhusläkaren Båtelson: Viktigt att statens krav på kvalitet blir tydligare
Läkartidningen Rapport: »Vården kan vinna på mer flexibla anställningsformer«
Svenska Dagbladet S har fel om Läckbergs vårdcentral
Svt Forum Hur mår egentligen svensk sjukvård?
Dagens Nyheter Ny rapport: Fler allmänläkare kan korta vårdköerna