2020:4 Spänning på hög nivå – en ESO-rapport om elnätets roll för säkra elleveranser

Elektrifieringen av transporter och energiintensiv industri ställer höga krav på en väl fungerande överföring av energi. Det centrala transmissionsnätet i Sverige ägs och drivs av staten genom Svenska kraftnät. Längre ut i nätverket varierar ägar- och driftsformerna, men i grunden är elnätet ett naturligt monopol utan utrymme för konkurrerande verksamheter. Prissättningen av elnätstjänster regleras därför av Energimarknadsinspektionen (Ei). Regleringen innebär att konsumenterna skyddas mot oskäliga elnätstariffer, men den påverkar även elnätsföretagens inkomster och – därmed – vilja att investera. I den här rapporten till ESO analyserar Lars Bergman och Bo Diczfalusy hur regleringen av elmarknaden fungerar i dag och hur den bör förändras för att ge rätt incitament till elnätsägarna framöver. För att möta en kraftigt ökad efterfrågan på elektricitet, i kombination med många intermittenta och småskaliga elproducenter, behöver nätet anpassas. Författarna föreslår en ny avkastningsreglering som ger elnätsägarna långsiktiga förutsättningar för nya investeringar – samtidigt som tarifferna kontrolleras. Förslaget förutsätter en samsyn mellan Ei och elnätsföretagen om vad som utgör en rimlig avkastning på företagens kapital – något som återkommande rättsliga tvister tidigare visat sig vara svår att uppbringa.

Lars Bergman är professor emeritus i nationalekonomi, särskilt energi- och miljöekonomi samt före detta rektor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är ledamot av IVA och har tidigare varit President i International Association for Energy Economics, IAEE.

Bo Diczfalusy är civilekonom med lång erfarenhet av energifrågor. Han har bland annat varit departementsråd i Regeringskansliet, energi- och klimatpolitisk talesman vid Svenskt Näringsliv och direktör vid International Energy Agency (IEA). Han var kanslichef i Energikommissionen 2015–17.

Läs sammanfattning och English summary.
pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Varför har ni skrivit rapporten?

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vad i politiken behöver förändras?

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

IFN Framtidens elbehov
Energinyheter Reglerna som styr elnätsföretagens intäkter behöver förändras
Second Opinion Kundägda företag skyddar mot osund prissättning
Montel Ellevio: Bristande samsyn om nätregleringen är ett problem
Underhåll & Driftsäkerhet Spänning på hög nivå
Montel Forskare: Nätregleringen fungerar väldigt dåligt
Dagens Industri Energipolitiken måste skifta fokus
fPlus Det krävs stora investeringar i elnätet