När kapaciteten brister. Behövs en ny reglering av elmarknaden?

I takt med den ökade elektrifieringen av fordon och energiintensiv industri har elnätets kapacitet, som tidigare var i princip obegränsad, blivit alltmer ansträngd. Förra året nekades för första gången aktörer anslutning till delar av nätet på grund av kapacitetsbrist. En ökad andel intermittent och småskalig sol- och vindenergi ställer, tillsammans med den ökade efterfrågan, nya krav på elnätet. Upprepade rättsliga tvister mellan elnätsföretagen och deras tillsynsmyndighet, Energimarknadsinspektionen, om avkastningskraven på kapital riskerar dock att leda till underinvesteringar i elnätet.

I en ny rapport till ESO, Spänning på hög nivå, analyserar Lars Bergman och Bo Diczfalusy hur regleringen av elmarknaden fungerar i dag och hur den bör förändras för att även i fortsättningen bidra till leveranssäker el.

Vid seminariet presenteras rapporten, sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Hur allvarlig är kapacitetsbristen?
• Vad är en rimlig avkastning på elnätsbolagens kapital?
• Vilka förändringar behövs i regleringen av elmarknaden?

Vid seminariet medverkar:

Lars Bergman, författare, professor emeritus i nationalekonomi
Sebastian de Toro, statssekreterare med ansvar för energifrågor
Bo Diczfalusy, författare, fd kanslichef Energikommissionen
Johan Lindehag, vd, Ellevio
Mats Nilsson, docent i nationalekonomi, Södertörns högskola
Anne Vadasz Nilsson, gd, Energimarknadsinspektionen

Annika Sundén, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.
Seminarieinbjudan med program.

Författarnas presentation.
Mats Nilssons bilder.

Rapport