2023:4 Handel med stor effekt – en ESO-rapport om utrikeshandeln med el

Elförsörjningen beskrivs ofta som en nationell angelägenhet, men det var i praktiken länge sedan man kunde tala om en svensk elmarknad. Utbyte av el mellan de nordiska länderna har förekommit under mycket lång tid och ända sedan avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 har handeln med och prisbildningen på el i Sverige huvudsakligen skett på en internationell marknad. Under många år har Sverige varit en nettoexportör av el. Störst export har skett till Finland och mest import har gjorts från Norge. Mot bakgrund av 2022 års rekordpriser på el höjs röster för att begränsa Sveriges handel för att hålla nere de inhemska priserna på el.

I den här rapporten till ESO undersöker Bo Diczfalusy och Cecilia Hellner möjligheten att genom politiska beslut begränsa Sveriges utrikeshandel med el och vilka effekter sådana beslut skulle kunna få. Mot bakgrund av ovissheten om någon form av handelsbegränsning ens är tillåten i EU och de stora osäkerheter som finns vad gäller energiefterfrågan i framtiden är författarnas slutsats att det är högst olämpligt att begränsa handeln med el, även om det på kort sikt skulle kunna ge lägre elpriser i Sverige. En begränsning av elhandeln skulle dessutom på lite längre sikt ge svagare incitament till investeringar i ny kraftproduktion. Till följd av klimatomställningen och det nya säkerhetspolitiska läget i världen är det mycket som dessutom talar för ett ökat intresse från vår omvärld att koppla ihop sig med det svenska och nordiska elsystemet.

Bo Diczfalusy är civilekonom med lång erfarenhet av energifrågor. Han har bland annat varit departementsråd i Regeringskansliet, energi- och klimatpolitisk talesman vid Svenskt näringsliv och direktör vid International Energy Agency (IEA). Han var kanslichef i Energikommissionen 2015–17. I dag driver han sitt eget konsultföretag.

Cecilia Hellner är civilekonom med lång erfarenhet av elmarknadsfrågor. Hon har bland annat varit departementssekreterare i Regeringskansliet, avdelningschef i Svenska kraftnät, direktör i European Transmission Operators for Electricity (ENTSO-E) och senare i Vattenfall. Hon var rådgivare i Energikommissionens kansli 2015–17.

Varför har ni skrivit rapporten?

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vad i politiken behöver förändras?

Läs sammanfattning och English Summary.
Pressmeddelande.
Beställ tryckt exemplar av ESO-rapport 2023:4 (Elanders webbplats).

Elektronisk bilaga.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

SVT Kan minskad elexport ge lägre priser i Sverige?
Dagens nyheter ”Slopad utrikeshandel med el kostar mer än det smakar”
Montel News Exportstopp skulle sänka svenska elpriser med 10-15 öre/kWh
Offentliga affärer ”Dumdristigt begränsa elexport”
Omni Experter: Dålig idé att begränsa exporten av el