2017:6 Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda pensioner

Pensionssystemet är neutralt i bemärkelsen att systemet inte gör skillnad på kvinnor och män, samtidigt som det bygger på livsinkomstprincipen. Men det betyder också att inkomstskillnader i yrkeslivet leder till att kvinnor får lägre pension än män. Inom pensionssystemet finns även vissa möjligheter att jämna ut pensionsinkomsterna mellan makar, varav två finns inom premiepensionen: att överlåta pensionsrätter till sin maka/make respektive att teckna efterlevandeskydd. I båda fallen krävs ett aktivt val och de är också förknippade med kostnader. I denna rapport till ESO beskriver Jenny Säve-Söderbergh i vilken utsträckning dessa möjligheter utnyttjas och av vem. Det framgår att det är ytterst få personer som väljer att överlåta pensionsrätter, medan det är vanligare att teckna efterlevandeskydd. Mot denna bakgrund diskuterar författaren avslutningsvis policyförslag rörande förvalsdesign och informationsinsatser.
De ojämställda pensionerna har sin grund i de löneskillnader som finns mellan män och kvinnor i yrkeslivet. Olika orsaker till dessa löneskillnader diskuteras i ESO-rapporten ”Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på arbetsmarknaden” (ESO 2017:5).

Jenny Säve-Söderbergh är docent i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Jennys forskning utgår från ett beteendeekonomiskt perspektiv med ett starkt fokus på könsskillnader i ekonomiskt beslutsfattande. Bland annat har hennes forskning belyst könsskillnader i ekonomiskt risktagande, förhandlingsbeteende och finansiell förmåga.

Läs Onlineappendix här:
Onlineappendix

Läs sammanfattning och English summary.
Pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Ekonomisk Debatt (recension) Jämställda pensioner?
statskoll.se Få kvinnor utnyttjar pensionsrätter
SvD.se Så kan partnern påverka din framtida pension
msn.com Få delar med sig av pension
expressen.se Ojämlika inkomster ökar – även under pensionstiden
gp.se Få delar med sig av pension
di.se Få delar med sig av pension
folksamblogg.se Makar som plockar russin ur kakan – en kommentar på ESO-rapporten Makar som delar på kakan.