2017:2 Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna och bostadsbyggandet

Rapporten diskuterar vad som kan göras – och av vem – för att öka bostadsbyggandet. Särskilt fokus ligger på statens och kommunernas roll när det gäller att underlätta för hushåll med låga inkomster att hitta en bostad. För även om bostadsbyggandet ökat på senare år, så ökar befolkningen ännu snabbare, bopriserna skjuter i höjden och köerna till hyreslägenheter växer. Situationen på bostadsmarknaden är särskilt besvärlig för hushåll med inkomster under snittet, i synnerhet de som är nyinflyttade i en region.
Författarna poängterar att alla kommuner är olika. Lokala förutsättningar, som tillgång till byggbar mark och kommunalekonomiska förutsättningar, avgör vilka åtgärder som är effektiva. Rapporten mynnar ut i sex huvudförslag för att förbättra bostadsbyggandet. Bland annat föreslås att staten ställer hårdare krav på kommunerna när det gäller att planera bostäder för alla grupper i samhället. Men författarna menar också att kommunerna bör få ökade befogenheter, till exempel när det gäller att styra vilka typer av bostäder som får byggas inom ett visst område.

Thomas Kalbro är professor i fastighetsvetenskap vid KTH och har under många år arbetat med frågor om markexploatering och fastighetsutveckling. Han har medverkat i flera statliga utredningar, senast som särskild utredare i Planprocessutredningen (SOU 2015:109).

Hans Lind är professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH, och har forskat om bostadsmarknaden under många år. Han har skrivit en rad olika rapporter och böcker, däribland ”Åtkomliga bostäder: så gör vi det möjligt för hushåll med låga inkomster att hitta en bostad” (SNS Förlag) som gavs ut 2016.

Läs sammanfattning och English summary.
Läs pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

gd.se Bygg fler trygghetsboenden i Gävle
Byggindustri.se Så ska det byggas billigt
offentligaaffarer.se De vill förenkla bostadsbyggandet
fastighetsochbostadsratt.com Ge kommunerna mer makt över bostadsbyggandet
DN.se Ledare: Hjälp de unga, bygg för de äldre
statskoll.se Mer kommunal makt bygga bostäder
SvD.se ”Ge kommuner mer makt över bostadsbyggandet”
DN.se Experter vill göra uthyrningar mer lönsamma