Rundabordssamtal om försörjningsstödet

Den 5 december arrangerade ESO ett rundabordssamtal om försörjningsstödet. Syftet med samtalet var att identifiera problem och utmaningar inom försörjningsstödet och belysa eventuella behov av rapporter inom området. Deltagarna, ett antal experter med olika kompetenser, diskuterade bland annat vem som ska ha rätt till försörjningsstöd och rollfördelningen mellan stat och kommun. Även socialarbetarnas arbetssituation berördes.

ESO välkomnar projektansökningar som rör ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd, se vidare Att skriva till ESO.

En tidigare rapport på området är:
Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.