Privatiseringar och kommunalisering – är det dags att vrida klockan tillbaka?

Sverige har mer än de flesta andra länder genomfört privatiseringar av verksamhet som tidigare drivits i offentlig regi. I strävan efter effektivisering har också offentlig verksamhet anammat styrningsidéer inspirerade av näringslivet, så kallad new public management (NPM). Vad har dessa förändringar inneburit i praktiken? Har de ursprungliga förväntningarna – höjd effektivitet, sänkta utgifter och mer efterfrågeanpassad verksamhet – infriats?

I en ny rapport till ESO, Dags för omprövning, diskuterar Per Molander erfarenheterna av de senaste decenniernas förändringar av offentlig verksamhet. Frågor som diskuteras är bland annat:

• Hur ska gränsen dras mellan vad som bör vara ett offentligt åtagande och vad som bör vara privat?
• Vad har effekterna blivit av privatiseringen inom utbildning, hälso- och sjukvård samt inom socialförsäkringen?
• Vilka möjligheter finns det att förbättra styrningen av offentlig verksamhet?

Vid seminariet presenterar Per Molander rapporten. Därefter följer en diskussion om det finns skäl att ompröva tidigare reformer och vad som i så fall är alternativen.

Medverkar vid seminariet gör bland annat:
Per Molander, Tekn. dr. Tidigare generaldirektör
Stefan Fölster, Adj. professor. Chef för Reforminstitutet
Patrik Hall, Professor i statsvetenskap, Malmö Högskola
Annelie Roswall Ljunggren, Statssekreterare, ansvar för statlig förvaltning
Laura Hartman, Docent. Ordförande i tillitsdelegationen
Mikael Sandström, Ek. dr. Tidigare statssekreterare (m)
Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.


Författarens bilder.
Mikael Sandströms bilder.
Stefan Fölsters bilder.
.
.

Rapport