Att avverka eller låta stå – hur kan skogens målkonflikt lösas?

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål, varav ett är ”Levande skogar”. Miljömålet innebär att skogens produktionsvärde ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Trots många statliga, privata och ideella insatser är de flesta bedömare överens om att miljömålet inte kommer nås till 2020. Även om skogen är en förnybar resurs finns en inneboende konflikt mellan att använda och bevara. Frågan är hur mycket av den produktiva skogsmarken som ska undantas från avverkning för att värna den biologiska mångfalden.

I en ny rapport till ESO, Skydda lagom, diskuterar Magnus Nilsson kostnadseffektiva vägar för att nå miljömålet Levande skogar. I rapporten jämför Magnus kostnaderna för ett minskat virkesuttag med klimatnyttan från att undanta skog från avverkning.

Frågor som belyses är bland annat:
• Hur kan skogsbruket ta miljöhänsyn på bästa sätt?
• Är miljömålet möjligt att nå och vad kostar det?
• Vilka incitament behöver skogsägare för att bidra till måluppfyllelsen?

Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer kommentarer och en diskussion om hur det fortsatta arbetet för att nå miljömålet Levande skogar bäst kan bedrivas.

Vid seminariet medverkar:
Magnus Berg, chef för Skogsindustriernas näringspolitiska avdelning
Lena Ek ordförande, Södra
Magnus Nilsson, författare, miljökonsult
Annika Nordin, professor, SLU och programchef Future Forests
Björn Risinger gd, Naturvårdsverket
Johanna Sandahl ordförande, Naturskyddsföreningen
Herman Sundqvist gd, Skogsstyrelsen

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Seminarieinbjudan med program.

Magnus Nilssons bilder.
Lena Eks bilder.
Annika Nordins bilder.

Rapport