Hur friskolor väljer att etablera sig

En återkommande fråga i skoldebatten är om friskolor leder till elevsortering och ökad segregering. Mindre uppmärksammad är frågan om det i så fall beror på att friskolor etableras i vissa typer av områden eller om områdena förändras till följd av friskolans etablering.

I en ny rapport till ESO, När skolan själv får välja, analyserar forskarna Nikolay Angelov och Karin Edmark vilka faktorer som varit viktiga för valet av etableringsställe för fristående grundskolor mellan 1988 och 2009. Frågor som diskuteras är bland annat:

• Hur viktiga är ekonomiska variabler när en friskola etableras?
• Vilken betydelse har områdets karaktäristika, exempelvis utbildningsnivå, inkomst och andel utrikes födda, vid etableringen?
• Är förväntade intäkter och kostnader viktigare för vinstsyftande friskolor än för andra skolor?

På seminariet presenteras rapporten. Därefter följer en diskussion om friskolor, skolsegregering och policy.

På seminariet medverkar bland annat:

Nikolay Angelov Fil. dr, Nationalekonomi
Robert Fahlgren 2:e vice ordförande, Lärarförbundet
Vasiliki Tsouplaki Oppositionsråd (V), Västerås stad
Boel Vallgårda Expert på socioekonomisk resursfördelning
Mikaela Valtersson Vice VD, Kunskapsskolan

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.


Inbjudan 9 juni.
Författarnas bilder.

Rapport