Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig?

Såväl svenska som internationella bedömare menar att skolans likvärdighet har försämrats under de senaste decennierna. Familjebakgrunden tycks få en allt större betydelse för elevernas resultat och kvalitetsskillnaderna mellan olika skolor ser inte ut att minska. Orsakerna är omtvistade och svårbedömda, inte minst mot bakgrund av de stora reformer som genomförts i skolan under senare år. Men frågan är vad som kan göras för att bryta denna utveckling? I den nya ESO-antologin Lika för alla? undersöker ett antal forskare från olika forskningsfält vad vi egentligen vet om vilka åtgärder som fungerar för att förbättra skolans likvärdighet.

Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer kommentarer och en diskussion om hur utvecklingen mot en minskad likvärdighet i skolan ska kunna brytas och vad en likvärdig skola egentligen innebär.

Frågor som belyses är bland annat:

• Varför är likvärdighet i skolan en relevant målsättning och vad innebär det?
• Vilka insatser kan leda till en mer likvärdig skola?
• Kan och bör elevsammansättningen i skolan påverkas?

Vid seminariet medverkar bland annat:

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous och regeringens särskilda utredare
Anna Ekström, utbildningsminister (S)
Robert Erikson, professor emeritus i sociologi, SOFI
Sigrun K. Ertesvåg, professor i pedagogisk psykologi, Universitetet i Stavanger
Peter Fredriksson, gd, Skolverket
Mikael Lindahl, professor i nationalek., Göteborgs universitet
Anders Stenberg, docent i nationalekonomi, SOFI
Svante Tideman, 1:e vice ordf., Lärarnas Riksförbund
Elisabeth Viksten Eriksson, rektor, Gottsundaskolan, Uppsala
Björn Åstrand, regeringens särskilda utredare

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.
Seminarieinbjudan med program.


Robert Eriksons bilder.

Rapport