Hur kan vi nå klimatmålet till 2045?

ESO:s samtal om klimatpolitiken:

Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk med ett långsiktigt mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. För att nå netto-noll måste utsläppen minska radikalt. Vi måste dessutom ha negativa utsläpp från vissa aktiviteter. Flera branscher har lämnat sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen och omställningen från fossil till förnybar energi verkar åtminstone på planeringsstadiet gå att uppfylla. Men hur långt räcker befintliga styrmedel och ny teknologi? Hur stor är risken att vi missar netto-noll?
För att diskutera detta bjuder ESO in forskare och praktiker till ett samtal om klimatpolitiken. Frågor som kommer att tas upp är bl.a.:
• Hur kan effektiviteten i de generella ekonomiska styrmedlen öka?
Om utsläppshandel och koldioxidskatt.

• Vilka möjligheter innebär koldioxidinlagring i berggrunden? Om CCS och BECCS.

• Flyg och vägtransporter – hur kan klimatpåverkan minska?

I samtalet medverkar bl.a.:

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Marlene Burwick, riksdagsledamot (S), miljö- och jordbruksutskottet
Magnus Ek, riksdagsledamot (C), förbundsordförande CUF
Göran Finnveden, professor miljöstrategisk analys, KTH
Anders Grauers, docent, el- och hybridfordonssystem, Chalmers och Electromobility Centre
Eva Halland projektledare för CO2-inlagring, Norska Oljedirektoratet
Henrik Karlsson, vd, Biorecro
Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör, VTI
Anders Lyngfelt, professor i energiteknik, Chalmers
Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot (M), miljö- och jordbrukspolitisk talesperson
Svante Mandell, forskningschef miljöekonomi, Konjunkturinstitutet
Markku Rummukainen, klimatrådgivare och IPCC Focal Point, SMHI
Lena Wennberg, miljöchef, Swedavia
Maria Wetterstrand, regeringens särskilda utredare av ett mer miljöanpassat flyg
Tove Winiger, politik- och hållbarhetsansvarig, Sveriges Åkeriföretag

Moderator är Lars Hultkrantz, ledamot i ESO:s styrelse.

En sammanfattning av seminariet hittar du här.

Seminarieinbjudan med program.

Markku Rummukainens bilder.
Anders Lyngfelts bilder.
Eva Hallands bilder.
Göran Finnvedens bilder.
Lena Wennbergs bilder.
Anders Grauers bilder.