Tull på koldioxid i EU kan leda till globala handelskonflikter

Fit for 55-förslagen som presenterades av EU-kommissionen sommaren 2021 är det mest om-fattande reformpaket som någonsin lagts fram för att minska unionens utsläpp av växthusgaser. På ett seminarium arrangerat av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) idag diskuterades en del av paketet, gränsjusteringsmekanismen CBAM.

Syftet med Fit for 55 är att uppfylla EU:s klimatlag och minska nettoutsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 och att nå klimatneutralitet 2050. Förslagen berör åtta befintliga rättsakter och omfattar fem nya initiativ inom olika politikområden och ekonomiska sektorer: klimat, energi och bränslen, transporter, byggnader, markanvändning och skogsbruk. Fokus för dagens seminarium var att beskriva CBAM och dess konsekvenser.

– Syftet med gränsjusteringsmekanismen, eller koldioxidtullen, är att förhindra att varor som produceras inom EU konkurreras ut av varor tillverkade i länder med lägre pris på koldioxid, förklarade Magnus Nilsson, miljökonsult.

Tullen är tänkt att införas sekventiellt. Inledningsvis, 2023–25, betalas ingen tull men företagen har en rapporteringsskyldighet som innebär att alla utsläpp måste redovisas. Gränsjusterings-mekanismen berör i ett första steg importen av cement, gödselmedel, järn-, stål- och aluminiumprodukter samt el. Givet existerande handelsmönster kommer Ryssland, Ukraina och Turkiet drabbas hårdast av införandet av mekanismen.

– Problemet är att den största tillväxten i de globala utsläppen ligger utanför EU. Det är jättebra att Europa gör allt vi kan för att minska utsläppen, men det löser inte problemet. Fokus bör istället ligga på teknikutveckling och tekniköverföring till länder med stora utsläpp. På så sätt kan man ifrågasätta om CBAM överhuvudtaget behövs, framhöll Håkan Nordström, analytiker på Tillväxtanalys.

Flera länder har redan protesterat mot planerna på CBAM, t.ex. BRICS-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Om CBAM införs som planerat finns en överhängande risk för globala handelskonflikter och att redan pågående samarbeten omkullkastas. Vad det i slutändan leder till är oklart, men klart är att världshandelsorganisationen WTO:s roll kommer att försvagas av sådana konflikter.

– CBAM är en avgörande komponent i Fit for 55-paketet, en del som EU inte klarar sig utan om unionen ska klara sina ambitiösa mål. Men när, inte om, CBAM hamnar i en rättstvist kommer det inte gynna WTO, menade Aaron Cosbey, Senior Associate vid International Institute for Sustainable Development (IISD).

Mycket arbete återstår fortfarande i förhandlingarna om Fit for 55. Tempot är högt och planen är att förhandlade förslag ska läggas fram i juni i år.

Seminariet går att ta del av i efterhand här.

För frågor och mer information om ESO:s verksamhet kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.