2023:6 Fritt valt arbete? En ESO-rapport om könssegregering i utbildning och yrke

En central ambition i svensk jämställdhetspolitik har länge varit att åstadkomma en jämnare könssammansättning inom utbildningssystemet och i arbetslivet. Motiven har varit flera. Det finns ett egenvärde i att individen ser sig fri att välja utbildning och yrke utan att känna sig begränsad som man eller kvinna. Det är också en fördel ur ett arbetsmarknadsperspektiv att inte rekryteringsbasen till olika yrken inskränker sig till det ena eller andra könet. I den här rapporten till ESO undersöker Karin Halldén och Anders Stenberg hur könssegregeringen i utbildning och arbetsliv har utvecklats i Sverige under de senaste 50 åren. Författarna belyser utvecklingen inom olika utbildningsinriktningar på gymnasiet och i högskolan, samt inom olika yrken, och ger en bild av de olika insatser som har genomförts för att nå en jämnare könssammansättning. Rapporten visar att könssegregeringen såväl i gymnasiet och högskolan som på arbetsmarknaden har minskat. Tydligt är att andelen kvinnor har ökat inom mansdominerade utbildningar och yrken, men att andelen män inte har ökat i motsvarande utsträckning inom traditionellt kvinnodominerade områden under den studerade perioden. En slutsats i rapporten är att det kan behövas olika typer av åtgärder för att locka män till kvinnodominerade områden och vice versa, samt att därefter kunna få dem att stanna kvar i yrket.

Karin Halldén är docent i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och biträdande professor i arbetslivsvetenskap vid Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) vid Mälardalen universitet. Hennes forskning handlar bland annat om könsskillnader i arbetsliv och arbetsmarknadskarriärer och dess koppling till familj.

Anders Stenberg är docent och lektor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar bland annat om studievägledning, gymnasieutbildningars innehåll och om vuxenutbildning.

Varför har ni skrivit rapporten?

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vad hoppas ni rapporten leder till?

Läs sammanfattning och English summary.
Pressmeddelande.
Beställ tryckt exemplar av ESO-rapport 2023:6 (Elanders webbplats).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten