Går det vägen? Om möjligheten att nå klimatmålet i vägtrafiksektorn

Sverige har ett sektorspolitiskt mål att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (exklusive flyg) med 70 procent till 2030 jämfört med utsläppen 2010. Aktuella siffror visar att klimatutsläppen ökar och, hittills, bara har minskat med knappt 18 procent sedan 2010. Med andra ord är det en lång väg kvar till målet.

I en ny rapport till ESO, Klimatmål på villovägar?, undersöker Per Kågeson hur nära målet det går att nå med befintliga styrmedel och om fler, och i så fall vilka, åtgärder som måste vidtas.

Vid seminariet presenteras rapporten, sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Hur stora utsläppsminskningar kan dagens styrmedel bidra med?
• Finns åtgärder som kan snabba på minskningar av vägtrafikens klimatutsläpp?
• Är det meningsfullt att ha ett eget utsläppsmål för trafiksektorn?

Medverkar vid seminariet gör bland annat:

Jessica Alenius, vice vd, Bil Sweden
Yvonne Andersson-Sköld, professor, vti
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
Jens Holm, riksdagsledamot (V), ordförande i Trafikutskottet
Sven Hunhammar, måldirektör, Trafikverket
Mikael Johannesson, forskningschef, vti
Per Kågeson, författare

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.
Seminarieinbjudan med program.


Bilder som visades på seminariet.

Rapport