Vad kan Sverige lära av andra länder i integrationspolitiken?

Sverige brukar få höga betyg i internationella jämförelser av integrationspolitik.
Samtidigt är skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda högst inom OECD. Delvis kan det bero på Sveriges höga sysselsättningsgrad bland inrikes födda, delvis kan det bero på att en stor andel av de som kommit är flyktingar.

I en ny rapport till ESO, Inspiration för integration, jämför Patrick Joyce integrationspolitiken i fem länder som alla har liknande förutsättningar inom integrationsområdet: Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Finns områden där våra grannländer gjort andra, bättre vägval än Sverige?

Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer kommentarer och en diskussion om vad vi kan göra för att förbättra nyanländas möjligheter att komma i arbete.

Frågor som diskuteras är bland annat:
• Bör asylsökande få delta i etableringsprogrammen?
• Finns det skäl att skärpa reglerna för eget boende?
• Ger krav på godkända språkkunskaper för permanenta uppehållstillstånd en snabbare integration?

Medverkar vid seminariet gör bl.a.:

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning
Grete Brochmann, professor i sociologi vid Universitet i Oslo
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister (S)
Patrick Joyce, forskare vid Ratio
Hanna Moback, etableringskoordinator och frivilligsamordnare, Åre
Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson (M) och vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet

Seminarieinbjudan med program.

Patrick Joyces bilder.
Grete Brochmanns bilder.
Andreas Berghs bilder.

Rapport