ESO-samtal om framtidens skattepolitik

Den 29 november anordnade ESO ett rundabordssamtal kring skattefrågor.  Syftet med samtalet var att få en bättre bild av vilken kunskap som saknas för en välgrundad debatt om skattepolitikens utformning. Samtalet syftade också till att ge uppslag på studier som ESO kan  initiera inom skatteområdet. Deltagarna, ett antal experter inom området, diskuterade vilka utmaningar skattesystemet står inför. Bland annat berördes beskattning av arbete och kapital, bostadsbeskattning, miljöskatter, varu- och tjänsteskatter, fördelningsfrågor och statsstödsfrågor.

ESO välkomnar projektansökningar inom skatteområdet och andra områden – Att skriva till ESO.

Övriga ESO-rapporter på skatteområdet är:
Företagandets förutsättningar, 3:12-Corporations in Sweden, Income Shifting in Sweden, Swedish Tax Policy och Beskattning av privat pensionssparande.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.