Rundabordssamtal om sjukvård

Den 14 mars arrangerade ESO ett rundabordssamtal om sjukvårdsfrågor. Syftet med samtalet var att få en bättre bild av vilken kunskap som saknas för välgrundade beslut på hälso- och sjukvårdsområdet. Samtalet syftade också till att ge ESO uppslag på angelägna rapporter på hälso- och sjukvårdsområdet. Deltagarna, ett antal experter med olika kompetenser, diskuterade utmaningarna svensk sjukvård står inför och vilka förändringar som är mest akuta. Bland annat berördes digitalisering och e-hälsa, personalförsörjning och organisation samt förnyelse och innovation i sjukvården.

ESO välkomnar projektansökningar inom hälso- och sjukvårdsområdet, omsorg och andra områden, se vidare – Att skriva till ESO.

Några tidigare rapporter på hälso- och sjukvårdsområdet är:
Kåren och köerna – en ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård
Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården
Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden
Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.